suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalapalvelut

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kor­va -, ne­nä - ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­nik­ka on eri­kois­sai­raan­hoi­don ajan­va­raus­po­lik­li­nik­ka, jo­ka on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 7.30–15.30 ja per­jan­tai­sin klo 7.30–14.30. Mui­na ai­koi­na kii­reel­lis­tä hoi­toa vaa­ti­vat po­ti­laat hoi­de­taan uu­den sai­raa­lan päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kal­la.

Kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­nik­ka se­kä kuu­loa­se­ma si­jait­se­vat van­han sai­raa­lan pää­ra­ken­nuk­sen toi­ses­sa ker­rok­ses­sa pääau­lan lä­hei­syy­des­sä. Li­säk­si po­ti­lai­ta hoi­de­taan osas­tol­la 1 ja osas­tol­la B se­kä leik­kau­so­sas­tol­la. Tar­vit­taes­sa ai­kuis­ten ja las­ten kuu­lon kun­tou­tu­soh­jaa­jat te­ke­vät myös ko­ti- ja työ­paik­ka­käyn­te­jä.

Po­lik­li­ni­kal­la hoi­de­taan kai­ke­ni­käi­siä kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­te­ja sai­ras­ta­via po­ti­lai­ta. Po­ti­laat tut­ki­taan ja heil­le laa­di­taan suun­ni­tel­ma oi­reen, vai­van tai sai­rau­den hoi­ta­mi­sek­si ja kun­tout­ta­mi­sek­si yh­teis­työs­sä eri toi­min­tayk­si­köi­den kans­sa.

Ta­voit­tee­na on mah­dol­li­sim­man kor­kea­ta­soi­nen ja laa­du­kas hoi­to.

Voit lä­het­tää Oma­so­te vies­tin kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­ni­kal­le. Lä­he­tä vies­ti kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­ni­kal­le. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa, lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys.

Toimi näin

Palvelua antaa ajanvarauspoliklinikkana toimiva korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka. Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan keskussairaalan päivystyspoliklinikalla muina kuin poliklinikan ajanvarausaikoina.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluihin tullaan lääkärin lähetteellä.

Palvelu on maksullinen.

Palvelusta peritään asiakasmaksu. Ks. Kainuun keskussairaalan asiakasmaksut https://sote.kainuu.fi/kainuun-keskussairaalan-asiakasmaksut.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 25.3.2020