suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Aluehallintovirasto pitää välitysliikkeistä rekisteriä (välitysliikerekisteri).

Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitystä saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity välitysliikkeeksi. Aluehallintovirasto voi evätä rekisteröinnin, jos olosuhteet huomioon ottaen on ilmeistä, että ilmoituksen tekijä aikoo harjoittaa välitystoimintaa toisen välikätenä. Rekisteröintipäätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä seikoista sekä otteita rekisteristä.

Aluehallintoviraston poistaa välitysliikkeen rekisteristä, jos välitysliike on lopettanut toimintansa, rekisteröinnin edellytykset eivät enää täyty tai välitysliike harjoittaa välitystoimintaa toisen välikätenä. Samoin jos välitysliikkeellä ei enää ole vastaavaa hoitajaa, joka täyttää rekisteröinnin edellytykset eikä välitysliike ole aluehallintoviraston kehotuksesta asetetussa määräajassa ilmoittanut uutta vastaavaa hoitajaa tai välitysliikkeen tai sen vastaavan hoitajan toiminnassa ilmenee vakavia tai toistuvia laiminlyöntejä ja liikkeelle on jo aiemmin asetettu määräaikainen toimintakielto. Rekisteristä poistamiseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Jos välitysliike on asetettu konkurssiin, välitysliike säilyy konkurssin estämättä rekisterissä kuuden kuukauden ajan. Konkurssipesän hoitajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle viipymättä välitysliikkeen konkurssiin asettamisesta.

Toimi näin

Ennen kuin aloitat välitystoiminnan, tee ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa. Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella tai sähköisen asioinnin kautta. Liitä ilmoitukseen vastaavan hoitajan suostumus tehtävään sekä jäljennös vastuuvakuutuskirjasta.

Aluehallintovirasto selvittää vastaavan hoitajan ammattipätevyyden, konkurssi-, liiketoimintakielto-, holhous-, sakkorekisteri- ja rikosrekisteritiedot sekä hankkii kaupparekisteriotteen.

Ilmoita osoitteen, toiminimen tai vastuuvakuutuksen muuttumisesta ja uudesta toimipaikasta tai toiminnan lopettamisesta viipymättä aluehallintovirastolle. Vastaavan hoitajan vaihtumisesta sinun on ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoituksen tekijällä pitää olla oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.

Välitysliikkeellä tulee olla vastaava hoitaja, jolla on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys, kiinteistönvälitysliikkeen osalta LKV (laillistettu kiinteistövälittäjä) ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta LKV tai LVV (laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä). Vastaavan hoitajan on oltava täysi-ikäinen ja luotettava henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Ilmoituksen tekijällä on oltava riittävä vastuuvakuutus toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien varallisuusvahinkojen korvaamiseen. Välitysliikkeen vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän riittävyys riippuu liikkeen toiminnan laadusta ja laajuudesta. Vakuutuksen riittävyys harkitaan tapauskohtaisesti. Vakuutuksen on vastattava muilta ehdoiltaan alalla tavanomaista vakuutuskäytäntöä.

Aluehallintovirastot ovat katsoneet, että pienten kiinteistönvälitysliikkeiden ja liikehuoneistojen vuokravälitysliikkeiden vastuuvakuutuksen tulee olla vähintään 50 000 euroa ja omavastuun enintään 1 000 euroa. Pienten asuinhuoneistojen vuokravälitystoimintaa harjoittavien liikkeiden vastuuvakuutuksen tulee olla vähintään 20 000 euroa ja omavastuun enintään 1 000 euroa. Suurten liikkeiden osalta riittävä vastuuvakuutus on yleensä ollut 100 000–200 000 euroa omavastuuosuuden ollessa enintään 2 000–3 000 euroa.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Käsittelyaika

Käsittelyaika on keskimäärin kaksi viikkoa.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020