suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kehitysvammapalvelut

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lut jär­jes­tää ja tuot­taa ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja. Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­luis­sa tue­taan ke­hi­tys­vam­mai­sia hen­ki­löi­tä ja hei­dän per­hei­tään elä­män eri vai­heis­sa. Pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä hyö­dyn­ne­tään laa­ja-alais­ta am­mat­ti­tai­toa eri so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen alo­jen kans­sa.

Kai­nuun so­ten ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­luiden työntekijät osal­lis­tuvat yh­des­sä ke­hi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön ja hä­nen per­heen­sä kans­sa hoi­don, var­hais­kun­tou­tuk­sen, ope­tuk­sen, työl­lis­tä­mi­sen, päi­väai­kai­sen toi­min­nan se­kä asu­mi­seen liit­ty­vien pal­ve­lu­jen suun­nit­te­luun, to­teu­tuk­seen ja ar­vioin­tiin.

Toimi näin

Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lui­hin ha­keu­du­taan jo­ko ot­ta­mal­la yh­teyt­tä kun­tien ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin tai -oh­jaa­jiin tai te­ke­mäl­lä ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­ha­ke­muk­sen. Ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja voi­daan ha­kea säh­köi­sel­lä tai pa­pe­ri­ha­ke­muk­sel­la.

Kenelle ja millä ehdoin

Ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään sil­loin, kun ke­hi­tys­vam­mai­nen hen­ki­lö ei saa riit­tä­viä ja hä­nel­le so­pi­via pal­ve­lu­ja mui­den la­kien no­jal­la.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 17.12.2021