suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Kantelun tekeminen aluehallintovirastoon

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Kantelu on valvontaviranomaiselle, kuten aluehallintovirastolle, tehty ilmoitus epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Aluehallintovirastoon voit tehdä kantelun silloin, kun kantelusi kohteena olevan toimipaikan tai henkilön toiminta on mielestäsi lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Voit tehdä kantelun myös tehtävien laiminlyönnistä.

Aluehallintovirastoon voit tehdä kantelun seuraavista asioista:

 • terveydenhuolto
 • sosiaalihuolto
 • opetustoimi
 • varhaiskasvatus
 • saavutettavuus
 • kunnan ympäristöterveydenhuolto
 • muu kunnan toiminta
 • pelastuslaitoksen toiminta
 • poronhoito.

Keskustele, jos vain on mahdollista, ensin palvelun antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Jos on tapahtunut virhe tai epäilet asian huonoa hoitoa, asia voi korjaantua keskustelun jälkeen.

Jos kantelusi koskee terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa tai varhaiskasvatusta, voit tehdä palveluntarjoajalle kirjallisen muistutuksen ennen kuin teet aluehallintovirastolle kantelun. Liitä tekemäsi muistutus ja siihen saamasi vastaus kanteluun.

Huomioi, että kantelupäätös on salassa pidettävä, jos kantelussa on yksityisyyden suojaamiseksi liittyviä salassa pidettäviä tietoja, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja.

Aluehallintovirasto voi antaa hallinnollista ohjausta taholle, jonka toiminnasta olet kannellut.

Toimi näin

Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Voit tehdä sen itseäsi koskevasta asiasta, mutta voit kannella myös toisen puolesta. Jos kantelusi koskee toisen henkilön salassa pidettävää asiaa, sinun pitää toimittaa valtakirja henkilöltä, jonka puolesta teet kantelun. Myös muu laillinen edustaja (esimerkiksi huoltaja tai edunvalvoja) voi kannella edustamansa henkilön puolesta sellaisessa asiassa, joka kuuluu edustajan tehtäviin. Aluehallintovirasto voi tutkia kantelun, vaikka valtakirjaa ei toimiteta. Tällaisessa tapauksessa kantelija ei voi saada asiaa koskevia asiakirjoja eikä aluehallintoviraston tekemää päätöstä.

Voit tehdä kantelun lomakkeella tai vapaamuotoisesti ja lähettää sen aluehallintoviraston kirjaamoon sähköpostitse. Suosittelemme, että käytät silloin suojattua sähköpostia. Näin on hyvä toimia erityisesti, jos kantelu tai sen liite sisältävät yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Voit lähettää kantelun myös postitse aluehallintoviraston kirjaamoon tai viedä sen paikan päälle. Muista allekirjoittaa kantelusi.

Kantelussa pitää olla nimesi ja yhteystietosi, tieto mitä se koskee ja miksi asiassa on mielestäsi toimittu väärin. Asiaan liittyvät asiakirjat on hyvä laittaa kantelun liitteeksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Huomioi, että aluehallintovirasto ei tutki kantelua, jos

 • se koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa
 • kantelu on jätetty nimettömänä tai niin puutteellisena, ettei siitä ilmene, mistä asiasta on kyse
 • kantelu on mielestämme aiheeton tai merkitykseltään vähäinen
 • samaa asiaa koskeva kantelu on käsitelty jo aiemmin
 • toinen viranomainen käsittelee asiaa.

Aluehallintovirasto voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta

Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)

Laki yksityisestä sosiaalipalveluista (922/2011)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 27.5.2021