suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Isyyden selvittäminen

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kun lap­sen van­hem­mat ei­vät ole avio­lii­tos­sa kes­ke­nään lap­sen syn­tyes­sä, vah­vis­te­taan isyys te­ke­mäl­lä isyy­den tun­nus­tus. Isyy­den tun­nus­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta teh­dä en­nen lap­sen syn­ty­mää äi­tiys­neu­vo­las­sa tai lap­sen syn­ty­män jäl­keen las­ten­val­vo­jan luo­na.

Lap­sen äi­din ko­ti­kun­nan las­ten­val­vo­ja huo­leh­tii tun­nus­ta­mi­sa­sia­kir­jo­jen lä­het­tä­mi­ses­tä maist­raat­tiin. Jos lap­sen isyyt­tä ei ole tun­nus­tet­tu ras­kau­den ai­ka­na, las­ten­val­vo­ja huo­leh­tii isyy­den sel­vit­tä­mi­ses­tä lap­sen syn­ty­män jäl­keen. Maist­raat­ti hy­väk­syy isyy­den tun­nus­ta­mi­sen.

Isyy­den tun­nus­ta­mi­sel­la vah­vis­te­taan lap­sen ja hä­nen isän­sä vä­li­nen su­ku­lai­suus­suh­de. Lap­si saa sa­man­lai­sen oi­keu­del­li­sen ase­man kuin avio­lii­tos­sa syn­ty­neel­lä lap­sel­la on.

Kun isyys on vah­vis­tet­tu, lap­sel­le voi­daan an­taa isän su­ku­ni­mi. Isäs­tä tu­lee ela­tus­vel­vol­li­nen sa­moin kuin lap­sen äi­ti­kin on ela­tus­vel­vol­li­nen. Lap­si saa pe­rin­töoi­keu­den isään ja isän­puo­lei­seen su­kuun; myös isäl­le syn­tyy pe­rin­töoi­keus lap­seen­sa näh­den. Jos lap­si on alai­käi­nen isän­sä kuol­les­sa, lap­si voi saa­da per­he-elä­ket­tä se­kä kor­vauk­sia isän va­kuu­tuk­ses­ta.

Isyy­den tun­nus­ta­mi­sen yh­tey­des­sä van­hem­mat voi­vat al­le­kir­joit­taa myös so­pi­muk­sen lap­sen yh­teis­huol­ta­juu­des­ta. Las­ten­val­vo­ja vah­vis­taa so­pi­muk­sen isyy­den vah­vis­ta­mi­sen jäl­keen. Muus­sa ta­pauk­ses­sa lap­sen ai­noak­si huol­ta­jak­si jää äi­ti.

Jos van­hem­mat ei­vät asu yh­des­sä, voi­daan las­ten­val­vo­jan luo­na laa­tia myös ela­tus­so­pi­mus isyy­den sel­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä.

Toimi näin

Isyy­den tun­nus­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta teh­dä en­nen lap­sen syn­ty­mää äi­tiys­neu­vo­las­sa tai lap­sen syn­ty­män jäl­keen las­ten­val­vo­jan luo­na. Jos lap­sen isyyt­tä ei ole tun­nus­tet­tu ras­kau­den ai­ka­na, las­ten­val­vo­ja huo­leh­tii isyy­den sel­vit­tä­mi­ses­tä lap­sen syn­ty­män jäl­keen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole keskenänne avioliitossa, isyytesi selvitetään ja vahvistetaan.

Ennen lapsen syntymää voit tunnustaa isyytesi ilmoittamalla asiasta henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle tai kätilölle tulevan äidin läsnä ollessa. Ilmoitus tulee tehdä sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa syntyvän lapsen äidille on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Tässä tapauksessa myös sinusta tulee lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Ennen lapsen syntymää voit tunnustaa isyytesi myös kunnan lastenvalvojalle.

Lapsen syntymän jälkeen voit tunnustaa isyyden vain kunnan lastenvalvojalle. Samalla voitte halutessanne sopia erillisellä sopimuksella, että myös sinusta tulee lapsen huoltaja.

Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Jos hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 7.4.2020