suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja tekee ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista, vastuuhenkilön vaihtumista tai lopettamista ilmoituksen varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Kunnan viranomainen ilmoittaa aluehallintovirastolle tiedot rekisteriin merkitsemistä varten.

Kunnat ja aluehallintovirastot neuvovat sekä ohjaavat yksityisiä palveluntuottajia varhaiskasvatuspalvelujen suunnitteluvaiheessa. Palveluntuottajan tulee ottaa yhteyttä kunnan viranomaiseen hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Palveluntuottaja toimittaa ilmoituksen yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta liitteineen kunnan kirjaamoon. Kunnan viranomainen suorittaa tarkastuskäynnin, käsittelee palvelun tuottajan ilmoituksen, tarkistaa liitteet, antaa lausunnon ja toimittaa lausuntonsa sekä ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Kaikki tarvittavat liitteet toimitetaan ilmoituksen mukana. Ilmoitus ja liitteet voidaan toimittaa sähköisesti aluehallintoviraston kirjaamoon.

Aluehallintovirasto käsittelee ilmoituksen ja tarkastaa liitteet. Aluehallintovirasto lähettää tarvittaessa kunnalle pyynnön täydentää ilmoitusta. Kunnan viranomaisen tehtävänä on pyytää palveluntuottajaa tekemään vaadittavat täydennykset.

Aluehallintovirasto rekisteröi palveluntuottajan ja sen toimipaikat, jos ne täyttävät varhaiskasvatuslaissa säädetyt edellytykset. Aluehallintovirasto tekee päätöksen rekisteröimisestä tai hylkäämisestä.

Uuden toiminnan aloittamisesta ja toiminnan muutoksesta tehty rekisteröintipäätös on maksullinen. Myös kielteinen päätös on maksullinen. Maksun suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan maksuasetuksen mukaan. Aluehallintovirasto lähettää laskun palveluntuottajalle.

Vaikka aluehallintovirasto ei rekisteröi yksityistä perhepäivähoitajaa, tulee perhepäivähoitajan täyttää kaikki yksityisen varhaiskasvatuksen edellytykset (varhaiskasvatuslaki 43 §) ja tehdä ilmoitus yksityisen varhaiskasvatuksen tuottamisesta kuntaan. Kunnan toimielimen on pidettävä luetteloa yksityisen perhepäivähoidon harjoittajista.

Toimi näin

  • Toiminnan aloittaminen

Kun olet aloittamassa toimintaa, ole yhteydessä sen kunnan viranomaiseen, jonka alueella palveluja tuotat. Ennen toiminnan aloittamista on varattava myös tarpeeksi aikaa viranomaistarkastuksiin (terveydensuojelu, pelastus, kunnan valvontaviranomainen ja mahdolliset muut). Voit kysyä ilmoitusmenettelyyn liittyviä ohjeita ja neuvoja sekä kunnalta että aluehallintovirastolta.

Täytä toiminnan aloittamisesta ilmoituslomake. Täytä lomake kaikilta osin.

Toimita ilmoitus liitteineen hyvissä ajoin kunnan kirjaamoon ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa. Kunnan viranomainen tekee tarkastuskäynnin, käsittelee palvelun tuottajan ilmoituksen, tarkistaa liitteet, antaa lausunnon ja toimittaa lausuntonsa sekä ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten.

  • Toiminnan muutos

Jos toiminnassa tapahtuu muutoksia, täytä ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta ja tuo ilmoituksessa esiin toiminnassa suunniteltu muutos. Liitä ilmoituksen mukaan muutoksen edellyttämät asiakirjat ja toimita ilmoitus liitteineen kunnan kirjaamoon. Kunnan valvontaviranomainen käsittelee palvelun tuottajan ilmoituksen, tarkistaa liitteet, antaa lausunnon ja toimittaa lausuntonsa sekä ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten.

  • Ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta

Jos vastuuhenkilö vaihtuu, toimita ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta tarvittavine liitteineen (tutkinto- ja työtodistukset, pelkkä CV ei riitä) kuntaan. Kunnan viranomainen käsittelee palvelun tuottajan ilmoituksen vastuuhenkilön vaihtumisesta, tarkistaa liitteet, antaa lausunnon ja toimittaa lausuntonsa sekä ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten.

  • Ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Jos toiminta loppuu, toimita ilmoitus lopettamisesta kuntaan.

Kunnan viranomainen käsittelee palvelun tuottajan ilmoituksen toiminnan lopettamisesta ja lähettää ilmoituksen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten.

Saat kaikista päätöksistä aluehallintovirastolta rekisteröintipäätöksen. Päätöksen mukana lähetetään muutoksenhakuohjeet. Toiminnan lopettamisesta tehty päätös on maksuton.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan käynnistämisen edellytyksenä on, että palvelutoiminta täyttää varhaiskasvatuslaissa säädetyt edellytykset.

Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta ohjeen, jonka mukaan palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palvelujen tuottaja on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus (1244/2018) aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020.

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181244

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 19.3.2021