suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmoitus työnseisauksesta tai sen laajenemisesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työmarkkinaosapuolten on työriitoja koskevan lain mukaan ilmoitettava kirjallisesti työnseisauksesta tai sen laajentamisesta vähintään 14 vuorokautta ennen valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle. Ilmoituksessa on mainittava aiotun työnseisauksen tai sen laajentamisen syyt, alkamishetki ja laajuus. Työtaistelun aloittamisen siirtäminen tai rajoittaminen vaatii vastapuolen suostumuksen.

Ilmoitusvelvollisuus

- koskee tilannetta, jossa vanhan työehtosopimuksen voimassaoloaika on päättynyt. Tällöin työtaistelulla pyritään vaikuttamaan uuden työehtosopimuksen tekemiseen

- koskee vain työnseisauksia, kuten esimerkiksi lakkoa ja työsulkua

- ei koske muita työtaistelumuotoja, kuten työsaartoa tai ylityökieltoa

- on olemassa, koska työtaistelu-uhat halutaan saattaa riittävän ajoissa sovittelijan tietoon, jotta sovittelija voi ryhtyä toimenpiteisiin työriidan selvittämiseksi ja työtaistelun estämiseksi

- on olemassa, jotta työnseisauksen kohteeksi joutuva saa tiedon uhkaavasta tilanteesta, jolloin se voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan tuomita sakkoon (työriitojen sovittelusta annetun lain 420/1962 muut. 354/2009 17 §).

Laki työriitojen sovittelusta ei koske työtaistelua,

- joka tapahtuu virka- ja työehtosopimuksen ja sen mukanaan tuoman työrauhavelvoitteen voi-massa ollessa. Tällainen työtaistelu kuuluu työtuomioistuimen toimivaltaan.

- jolla pyritään vaikuttamaan poliittisiin päätöksentekijöihin (ns. poliittinen työtaistelutoimenpide)

- jossa riita ei ole työnseisauksen osapuolten välisessä suhteessa (ns. myötätuntotyötaistelutoimenpide)

Poliittista työtaistelutoimenpidettä ja myötätuntotyötaistelutoimenpidettä koskevat kuitenkin työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä sopimuksissa sovitut ennakkoilmoitusvelvollisuudet.

Toimi näin

Ilmoita työnseisauksesta tai sen laajenemisesta kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle.

Ilmoituksessa on mainittava aiotun työnseisauksen tai sen laajentamisen syyt, alkamishetki ja laajuus.

Toimita ilmoitus valtakunnansovittelijan toimistoon sähköpostilla tai työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon.

- Sähköposti: valtakunnansovittelija(at)tem.fi

- Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo: Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8-16.15).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä 14 vuorokautta ennen työnseisausta tai sen laajenemista.

Perustiedot

Palvelusta vastaaValtakunnansovittelijan toimisto
Muut vastuuorganisaatiotValtakunnansovittelijan toimisto
Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 16.4.2019