suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla palvelun tarve on ympäri vuorokautista. Asiakkaan toimintakyky on merkittävästi alentunut ja asiakas ei pärjää enää kotihoidon tai tavallisen palveluasumisen turvin. Asiakas tarvitsee runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissaan.

Tehostetun palveluasumisen myöntäminen perustuu kuntayhtymän palvelutasomäärityksiin ja myöntämisperusteisiin.

Palveluista peritään kuntayhtymän hallituksen vahvistamat asiakasmaksut

Toimi näin

Erillistä hakemusta asumispalveluihin ei ole, vaan ota yhteyttä asiakasneuvontaan eli Ohjuriin.

Ohjuri kartoittaa palveluntarpeesi sekä toimintakykysi käytössä olevilla toimintakykymittareilla

  • Rava (on mittari, jolla arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja avuntarvetta, jotta hänet voidaan hoitaa hänelle sopivimmassa hoitomuodossa
  • MMSE on lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu ns. minitesti
  • ADL mittarilla arvioidaan päivittäisistä perustoiminnoista selviytymistä eli kykyä peseytyä, syödä, pukeutua, käydä wc:ssä, liikkua sekä pidättää virtsaa ja ulostetta.)

Ohjurin tekemän toimintakykyarvion perusteella moniammatillinen SAS-työryhmä (Selvitä, Arvioi, Sijoita) tekee yksilökohtaisen ratkaisun asumispalveluihin sijoittumisestasi.

Kieltäytyessäsi tarjotusta asumispalvelupaikasta, asia haetun palvelun osalta kuntayhtymän järjestämänä raukeaa. Kieltäytymisestä ja siitä seuranneesta asian raukeamisesta tehdään asiakirjamerkinnät.

Sijoituksissa huomioidaan aina kokonaistilanteesi. Harkinnan perusteena ovat palveluntarpeesi ja sen kiireellisyys sekä vapautuvat asumispalvelupaikat. Asumispalvelu voidaan myöntää myös määräaikaisesti.

Asumispalvelua voit saada haluamastasi kunnasta (Sosiaalihuoltolaki 60 §, Kotikuntalaki 3 a§). Oman kotikuntasi lisäksi enintään yhteen muuhun kuntaan on mahdollista hakeutua eli voit hakeutua SOTE-alueemme ulkopuoliseenkin kuntaan. Asumispalvelun tarpeesi arvioidaan yhdessä sen hetkisen kotikuntasi kanssa. Toisesta kunnasta tulevaan palvelun hakijaan suhtaudumme kuten kunnan muihinkin vastaavan palvelun hakijoihin.

Saat viranhaltija päätökset:

  • jonottamispäätös hoivakoordinaattorilta
  • palvelupäätöksen asumispalveluesimieheltä (omissa yksiköissä) tai palveluvastaavalta (ostopalveluissa) sekä
  • asiakasmaksupäätös (tulo- ja menosidonnainen) talouspalveluiden laskutustiimin laskutussihteeriltä.

Asumispalveluyksikössä palveluntarpeesi arvioidaan kolmen kuukauden kuluessa ja myöhemmin tarvittaessa. Palveluntarpeesi voi muuttua niin, että palvelumuoto vaihtuu.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennen asumispalvelun tarpeenarviointia muut mahdolliset keinot tukea asumista nykyisessä asumismuodossa on kartoitettu ja arvioitu.

Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito järjestetään ensisijaisesti hänen kotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitaan sisällöllisesti ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita (Vanhuspalvelulaki 14 §).

Asumispalvelupaikan saamisen edellytyksenä on, että asiakas on lähtökohtaisesti ollut laaja-alaisten kotiin annettavien palveluiden ja / tai omaishoidon tuen piirissä.

Asiakkaalla on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta (Vanhuspalvelulaki 18§).

Asiakkaan asumispalvelun tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa myös asumispalvelun tasoa ja paikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarvetta vastaavaksi.

Palvelu on maksullinen.

Asumispalveluista peritään Yhtymähallituksen vuosittain vahvistama asiakasmaksu. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 28.1.2021