suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ikäihmisten palveluasuminen

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palveluasuminen ei sisällä ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Asiakkaan toimintakyky on heikentynyt niin, että hänelle ei riitä säännöllisen kotihoidon antamat palvelut. Avuntarve on säännöllistä ja toistuvaa, mutta asiakas selviytyy yöaikaan ilman henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa (tarvittaessa yöpartiokäynnit) ja pystyy pääsääntöisesti hälyttämään apua.

Avuntarvetta on tyypillisesti ruokailun järjestämisessä, hygienian hoidossa, lääkehuollossa. Asiakas liikkuu itsenäisesti tai avun turvin. Hän tarvitsee hoitohenkilökunnan ohjausta, motivointia ja kannustusta omien voimavarojen käyttöön.

Asukkailla on muistisairaus tai / ja sairauksista johtuvia fyysisiä toimintakyvyn rajoitteita. Lisäksi asukkailla voi olla sairauksista johtuvia psyykkisiä, sosiaalisia ja / tai turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Viitteellinen Rava-arvo (mittari, jolla arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja avuntarvetta, jotta hänet voidaan hoitaa hänelle sopivimmassa hoitomuodossa) on yli 3. Sijoituksessa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne.

Toimi näin

Erillistä hakemusta asumispalveluihin ei ole, vaan ota yhteyttä asiakasneuvontaan eli Ohjuriin.

Ohjuri kartoittaa palveluntarpeesi sekä toimintakykysi käytössä olevilla toimintakykymittareilla:

  • Rava (mittari, jolla arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja avuntarvetta, jotta hänet voidaan hoitaa hänelle sopivimmassa hoitomuodossa
  • MMSE (lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu ns. minitesti) ja
  • ADL mittarilla arvioidaan päivittäisistä perustoiminnoista selviytymistä eli kykyä peseytyä, syödä, pukeutua, käydä wc:ssä, liikkua sekä pidättää virtsaa ja ulostetta.)

Ohjurin tekemän toimintakykyarvion perusteella moniammatillinen SAS-työryhmä (Selvitä, Arvioi, Sijoita) tekee yksilökohtaisen ratkaisun asumispalveluihin sijoittumisestasi.

Asumispalvelua voit saada haluamastasi kunnasta (Sosiaalihuoltolaki 60 §, Kotikuntalaki 3 a§). Oman kotikuntasi lisäksi enintään yhteen muuhun kuntaan on mahdollista hakeutua eli voit hakeutua SOTE-alueemme ulkopuoliseenkin kuntaan. Asumispalvelun tarpeesi arvioidaan yhdessä sen hetkisen kotikuntasi kanssa. Toisesta kunnasta tulevaan palvelun hakijaan suhtaudumme kuten kunnan muihinkin vastaavan palvelun hakijoihin.

Saat viranhaltijapäätökset:

  • jonottamispäätös hoivakoordinaattorilta
  • palvelupäätös asumispalveluesimieheltä (Onnimannissa) tai palveluvastaavalta (ostopalveluissa) sekä
  • asiakasmaksupäätös (tulo- ja menosidonnainen) talouspalveluiden laskutustiimin laskutussihteeriltä.

Asumispalveluyksikössä palveluntarpeesi arvioidaan kolmen kuukauden kuluessa ja myöhemmin tarvittaessa. Palveluntarpeesi voi muuttua niin, että palvelumuoto vaihtuu.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennen asumispalvelun tarpeenarviointia muut mahdolliset keinot tukea asumista nykyisessä asumismuodossa on kartoitettu ja arvioitu.

Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito järjestetään ensisijaisesti hänen kotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitaan sisällöllisesti ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita (Vanhuspalvelulaki 14 §).

Asumispalvelupaikan saamisen edellytyksenä on, että asiakas on lähtökohtaisesti ollut laaja-alaisten kotiin annettavien palveluiden ja / tai omaishoidon tuen piirissä.

Palvelu on maksullinen.

Asumispalveluista peritään Yhtymähallituksen vuosittain vahvistama asiakasmaksu. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 21.10.2020