suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ikäihmisten omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kieli suomi

Omaishoito on hoitomuoto, joka tukee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden kotona asumista. Huolenpito voi olla myös hoidettavan päivittäisten toimien tukemista, ohjaamista tai valvontaa. Omaishoitoon voi sisältyä myös hoidettavan auttamista kodin ulkopuolissa toiminnoissa.

Palveluohjaaja selvittää palvelua hakevan henkilön palveluntarpeet monipuolisesti ja luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen, yhteistyössä hoidettavan henkilön ja hänen omaistensa tai läheistensä kanssa. Palvelutarpeen arviointi on riippumaton siitä, mikä hoitomuoto tai hoitomuotojen yhdistelmä hoidettavalle mahdollisesti valitaan.

Palvelutarpeita selvitettäessä kiinnitetään huomiota henkilön fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, voimavaroihin ja kuntoutumisen mahdollisuuteen sekä asuin- ja elinympäristön toimivuuteen. Palveluiden suunnittelu perustuu ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään toimintaan.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakasta ja hänen omaistaan ohjataan ja neuvotaan muun muassa etuuksien ja tukien hakemisessa. Palvelutarpeenarviointi voidaan tarvittaessa tehdä moniammatillisena yhteistyönä esim. kotihoidon sairaanhoitajan tai kuntoutuksen henkilöstön kanssa.

Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan, miltä osin omaishoitaja vastaa hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta ja miltä osin niihin mahdollisesti vastataan muilla palveluilla. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan palvelut ja muut tukitoimet, joita hoidettava tarvitsee omaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon lisäksi.

Omaishoitolaki turvaa hoitajalle vähintään kaksi (2) vuorokautta lomaa kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi vapaapäivät pidetään kolmen kuukauden sisällä loman kertymisestä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, kuntayhtymä perii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992, 6 b §) säädetyn maksun.

Ilman omaishoitosopimusta omaistaan hoivaville kunta voi järjestää vapaan aikaisen sijaishoidon samoin periaattein kuin viralliselle omaishoitajalle. Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävistä vapaan aikaisista palveluista peritään sama asiakasmaksu kuin omaishoidon tuen lakisääteisestä palvelusta.

Omaishoidon tukea ei kuitenkaan myönnetä jos avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin.


Toimi näin

Tutustu ensin omaishoidon myöntämisperusteisiin, jotka löytyvät Ylä-Savon Soten nettisivuilta kohdasta Omaishoito.

Hae omaishoidon tukea hakulomakkeella, joka löytyy Ylä-Savon Soten nettisivuilta. Tai saat sen omaishoidon palveluohjaajalta tai asiakasneuvonta Ohjurista.

Täytetyn lomake toimitat alueen omaishoidon palveluohjaajalle. Hakemuksessa on oltava liitteenä lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Omaishoitajana toimivan tulee itse selvittää etukäteen hoitopalkkion mahdollinen vaikutus muihin saamiinsa etuuksiin.


Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu. Määräraha kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Omaishoito voidaan valita hoitomuodoksi, jos se on hoidettavan edun ja toiveiden mukaista ja hänellä on omaishoitajaksi halukas, kykenevä ja soveltuva omainen tai muu läheinen ihminen. Omaishoitosopimuksen tekeminen edellyttää pääsääntöisesti, että omaishoidon oletetaan kestävän vähintään kolme kuukautta.

Omaishoitosopimus ei tule kysymykseen tapauksissa, joissa hoidettava on kuntayhtymä järjestämässä ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella säännöllisesti yli 14 vuorokautta kalenterikuukaudessa.

Palvelu on maksuton.

PAITSI, Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, kuntayhtymä perii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992, 6 b §) säädetyn maksun.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Palveluseteli.fi

Hae sivustolta käyttökohdehaussa Ylä-Savon Soten palvelusetelituottajia. Palveluita voi käyttää lakisääteisiin vapaisiin.


Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.


Palvelun toteuttaa: 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä