suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Huostaanotto

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jos huostaanotolle on perusteita, ts. lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet vakavasti eivätkä tukitoimet riitä, on sosiaalityöntekijällä velvollisuus aloittaa huostaanottoselvitys. Lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen turvaudutaan vain, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai kodin kasvuolosuhteet vaarantavat vakavasti lapsen terveyden tai kehityksen tai lapsen oma käyttäytyminen, esimerkiksi p ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Huostaanottopäätös

Huostaanotto edellyttää, että avohuollon toimenpiteet eivät riitä tai ole mahdollisia ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Jos lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa suostuvat huostaanottoon ja sijaishuoltoon, tekee päätöksen perhepalvelukeskuksen yksikönpäällikkö.

Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustavat huostaanottoa tai sijaishuoltopaikkaa, huostaanottopäätöksen tekee hallintooikeus. Kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella ja hänestä huolehtivilla aikuisilla on oikeus valittaa huostaanottopäätöksestä edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen.

Jos lapsi on sijoitettu kiireellisesti, sijoitus on voimassa sosiaaliviranomaisten tehdessä hallintooikeudelle huostaanottohakemuksen. Kiireellinen sijoitus jatkuu hallintooikeuden päätöksen saapumiseen asti.

Huostaanottopäätöstä ei tehdä määräajaksi, vaan se on aina voimassa toistaiseksi eli niin kauan kuin huostaanotolle on perusteita. Päätös tehdään kirjallisesti ja annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Päätöksessä on valitukseen liittyvät valitusosoitteet ja määräajat.

Huostassapidon lakkaaminen

Sosiaalityöntekijät pyrkivät huostaanoton aikana aktiivisesti järjestämään niitä tukitoimia ja kuntoutuksen muotoja, joiden tuella lapsi voisi palata kotiin.

Huostaanotto voidaan lakkauttaa huostaanoton syiden poistuttua, jos ratkaisu ei ole vastoin lapsen etua. Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta. Huoltajilla ja 12 vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus vaatia huostassapidon lopettamista. Päätöksen huostassapidon lopettamisesta tekee yksikönpäällikkö.

Palvelun toteuttaa

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Palvelusta vastaa

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Päivitetty: 3.8.2020