suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Henkilökohtainen apu vaikeavammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtaista apua myönnetään vammaispalvelulain nojalla sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Henkilökohtainen apu on toisen henkilön antamaa apua kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Rovaniemen kaupunki järjestää henkilökohtaista apua ensisijaisesti työnantajamallilla, jossa vaikeavammainen henkilö itse toimii työnantajana. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, työnantajan maksettavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Rovaniemen kaupungin vammaispalveluissa toimii henkilökohtaisen avun ohjaaja, joka ohjaa ja tukee henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimisessa. Rovaniemen kaupunki järjestää henkilökohtaista apua myös ostopalveluna, joka mahdollistaa henkilökohtaisen avun sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka eivät kykene toimimaan henkilökohtaisen avustajan työnantajana.

Toimi näin

Henkilökohtaista apua vammaispalvelulain nojalla haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Myös henkilökohtaisen avun palvelun muutoksia haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveydenhuollon lausunto, jonka tiedot ovat ajan tasalla ja josta käy ilmi mikä vamma tai sairaus hakijalla on ja millaista toimintahaittaa vammasta tai sairaudesta aiheutuu.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380, 8c§.)

Palvelu on maksuton.

Rovaniemen kaupunki korvaa vaikeavammaiselle henkilökohtaisen avustajan työnantajalle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, työnantajan maksettavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

Vaihtoehtoisesti Rovaniemen kaupunki myöntää vaikeavammaiselle henkilölle maksusitoumuksen henkilökohtaisen avun palvelun saamiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 19.10.2021