suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Hätätyöilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantaja voi määrätä työntekijän hätätyöhön ilman työntekijän suostumusta.

Hätätyötä ei koskaan saa teettää kauemmin kuin siihen on tarvetta. Hätätyötä teettäessä työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa vain siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Hätätyötä ei lueta ylityön enimmäismääriin, eivätkä ylityön täyttyneet enimmäismäärät estä hätätyön teettämistä. Hätätyöstä on kuitenkin maksettava normaali ylityökorvaus ja sunnuntaina tehdystä hätätyöstä sunnuntaityökorvaus.

Työnantajan pitää tehdä viivytyksettä kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue arvioi ilmoituksen saatuaan, onko hätätyön teettäminen perusteltua. Jos ilmoitukseen ja siinä ilmeneviin seikkoihin ei ole huomauttamista, asia jää tehdyn ilmoituksen varaan.

Jos hätätyön tunnusmerkistö ei täyty, aiheettomasti teetetty hätätyö voidaan katsoa ylityöksi. Työsuojelun vastuualue ryhtyy myös tarvittaessa toimiin hätätyön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi.

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestosta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hätätyön teettäminen alkaa. Liitä ilmoitukseen myös luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun lausunto tai jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto.

Voit käyttää ilmoituksen tekemiseen Hätätyön ilmoituslomaketta. Toimita hätätyöilmoitus sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Lomakkeen ja yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai uhkaa vakavasti johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana.

Hätätyön tunnusmerkkien eli ennalta arvaamattoman tapahtuman ja sen seurauksena säännöllisen toiminnan keskeytymisen tai keskeytymisen vakavan uhan tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen tulee olla samanaikaisesti olemassa. Tällöin säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja saa pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Alle 15-vuotiasta ei saa pitää hätätyössä. Viisitoista vuotta täyttänyttä saa pitää hätätyössä vain, jos hätätyön teettämiseen ei ole käytettävissä 18 vuotta täyttänyttä.

Jos hätätyön edellytykset täyttävää työtä tehdään säännöllisenä työaikana, kyse ei ole hätätyöstä. Se muuttuu hätätyöksi vasta säännöllisen työajan jälkeen.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus hätätyöstä on tehtävä viivytyksettä.

Käsittelyaika

Ilmoituksen saatuaan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue arvioi, aiheuttaako se toimenpiteitä.

Voimassaoloaika

Hätätyöilmoitus on tehtävä jokaisesta hätätyötapauksesta erikseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 5 §

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 18.1.2021