suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Erityishuolto-ohjelma kehitysvammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön

- suoriutumista päivittäisistä toiminnoista

- yksilöllistä toimeentuloa

- sopeutumista yhteiskuntaan

sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Kehitysvammaisen henkilön erityishuollon toteuttamiseksi tulee hyväksyä yksilöllinen erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma on mahdollisuuksien mukaan laadittava yhteistyössä asiakkaan itsensä sekä hänen holhoojansa tai muun huoltajansa kanssa. Erityishuolto-ohjelma on tarkistettava tarvittaessa ja ohjelman tulee sisältää suunnitelma annettavasta erityishuollosta, sen toteuttamistavasta sekä siitä, milloin erityishuolto-ohjelma on viimeistään tarkistettava. Erityishuolto-ohjelma sisältää kaikki ne palvelut, joita henkilölle järjestetään kehitysvammaisuuden perusteella. Erityishuolto-ohjelman laatimisesta vastaa vammaissosiaalityön palvelujen sosiaalityöntekijä ja palvelutarpeen arvioimiseksi asiakkaan tilanteesta riippuen tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Erityishuoltona palveluita tuotetaan Rovaniemellä omana toimintana sekä ostopalveluna eri palvelujen tuottajilta. Erityishuollon palveluja ovat

- Kehitysvammaisten asumispalvelut

- Lyhytaikainen ja pitkäaikainen laitoshoito (Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä järjestää)

- Työtoiminta (Eduro-säätiö järjestää)

- Päivätoiminta

- Kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheisten ohjaus ja neuvonta

- Kuntoutusneuvola-, kuntoutusjakso- ja tutkimusjaksopalvelut (Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä järjestää)

- Tilapäinen hoito

- Kuntouttava varhaiskasvatus

- Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Toimi näin

Kaikkien erityishuoltona järjestettävien palvelujen saamiseksi kehitysvammaiselle henkilölle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma, johon on kirjattuna kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammaisuuden perusteella eli erityishuoltona. Erityishuolto-ohjelman laatimista ja päivittämistä haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksenerityishuolto-ohjelmasta ja erityishuoltona järjestettävistä palveluista ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Palveluja haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan kehitysvamma, toimintakyky ja tarve haettaville palveluille.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityishuoltoon ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519, 1§).

Palvelu on maksuton.

Kehitysvammaisten erityishuolto on asiakkaalle maksutonta. Myös erityishuollon saamiseksi tarvittavat matkakustannuksen korvataan erityishuollon piirissä oleville henkilöille. Erityishuollon toteuttamisen aikana syntyvistä tavanomaisista ylläpitokustannuksista peritään kuitenkin maksu, esimerkiksi vuokra, ruokakulut ja muut elämiseen liittyvät tavanomaiset kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020