suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Erikoishammaslääkärin laillistaminen (tutkinto EU-/ETA-valtioiden ulkopuolelta)

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Erikoishammaslääkärin ammatti on Suomessa laillistettava ammatti. Kyseistä ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Valvira myöntää hakemuksen perusteella laillistuksen kyseiseen ammattiin sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille ja merkitsee myönnetyn ammattioikeuden terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Toimi näin

Täytä ja lähetä hakemus postitse ja liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

- Jäljennös yleisen kielitutkinnon todistuksesta tai valtionhallinnon kielitutkinnon todistuksesta, jos et ole suorittanut ammatillista koulutusta tai yleissivistäviä opintojasi suomeksi tai ruotsiksi. Kyseinen jäljennös tarvitaan, jos haet rekisteröintiä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Mikäli sinulla ei ole esittää todistusta vaaditusta kielitaidosta ammatinharjoittamisoikeutta koskevan hakemuksensa liitteenä, Valvira voi ainoastaan tunnustaa ammattipätevyyden.

- Jäljennös voimassa olevasta passista tai muusta viranomaisen myöntämästä asiakirjasta, josta voidaan todeta kansalaisuus*.

- Jos nykyinen nimi eroaa liitteenä olevissa dokumenteissa käytetystä nimestä, jäljennös asiakirjasta, josta nimenmuutos voidaan todeta*.

- Jäljennös alkuperäisestä tutkintotodistuksesta*.

- Jäljennös tutkintotodistuksen liiteosasta: diploma supplement / transcript of records* .

- Ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, joka antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan asianomaista ammattia kyseisessä valtiossa. Todistuksesta on käytävä ilmi, että ammatinharjoittamisoikeutta ei ole rajoitettu eikä poistettu. Todistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Jos ammatinharjoittamisoikeus on myönnetty useassa eri maassa, todistus on toimitettava kaikista maista. Todistuksen voi toimittaa joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä. TAI jos olet harjoittanut ammattia sellaisessa maassa, joka ei rekisteröi asianomaisen ammatin ammatinharjoittajia, edellä mainitun maan toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, ettei maa rekisteröi asianomaisia ammatinharjoittajia taikka muu luotettava selvitys asiasta. Todistuksen voi toimittaa joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

- Todistukset ammattikokemuksesta*.

- Suomessa tai muussa EU/ETA-valtiossa auktorisoidun kielenkääntäjän käännökset yllä mainituista asiakirjoista. Käännösten pitää olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Käännökset voi toimittaa alkuperäisinä tai jäljennöksinä.

Tarvittaessa Valvira voi pyytää asiassa lisäselvitystä sekä tarkastaa tutkinnon oikeellisuuden. Lisätietoja tutkinnon oikeellisuuden tarkastamisesta Valviran kotisivuilta.

  • jäljennöksen tulee olla Suomessa tai muussa EU/ETA-valtiossa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös.

Lisätietoja: terhikki@valvira.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan saamiseksi sinulla on oltava erikoishammaslääkärin tutkinto.

Jos sinulla ei ole hakemushetkellä suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksesi Valviraan heti saatuasi sen.

Laillistuksen saamiseksi vaaditaan, että hakija on suorittanut Valviran määräämän hammaslääkäriharjoittelun ja kuulustelut hyväksytysti siten, että hänen pätevyytensä vastaa Suomessa suoritettua hammaslääkärin koulutusta.

Valviran määräämää harjoittelua tai kuulusteluja ei voi suorittaa ennen kuin Valvira on antanut hakijalle päätöksen tutkinnon hyväksymisestä.


Määräaika

Hae laillistusta hyvissä ajoin ennen ammatinharjoittamisen aloittamista Suomessa. Et saa työskennellä Suomessa ilman Valviran myöntämää laillistusta.

Käsittelyaika

EU:n ulkopuolella kouluttautuneiden hakijoiden hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on yli 4 kuukautta. Jos kaikki hakemusasiakirjat on toimitettu täydellisinä Valviralle, käsittelyaika on 4 kuukautta. EU:n ulkopuolella kouluttautuneiden hakijoiden, joiden tutkinnon toinen EU/ETA-valtio on tunnustanut ja joiden työkokemus täyttää ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset, hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 4 kuukautta.

Voimassaoloaika

Laillistus on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisten suoritteiden muuttamisesta

Asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Palvelun toteuttaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Palvelusta vastaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 21.4.2023