suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ennakkoilmoitus väliaikaisesta tai satunnaisesta terveydenhoitoalan ammatinharjoittamisesta Suomessa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

EU/ETA-valtion kansalainen tai toiseen EU/ETA-valtioon laillisesti sijoittautunut terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti terveydenhuollon ammattia tai käyttää suojattua ammattinimikettä, voi tarjota kyseiseen ammattiin liittyviä palveluja Suomessa väliaikaisesti tai satunnaisesti. Väliaikainen ja satunnainen ammatinharjoittaminen on vaihtoehto laillistukselle.

Ammatinharjoittajan, jonka tarkoituksena on tarjota palvelujaan väliaikaisesti tai satunnaisesti, on tehtävä Valviralle ennakkoilmoitus siirtyessään ensimmäistä kertaa Suomeen.

Toimi näin

Ennakkoilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi väliaikaisten palvelujen laatu, tarjoamisaika ja –paikka.

Ilmoitukseen on liitettävä vaadittavat asiakirjat, kun palveluja on tarkoitus tarjota ensimmäistä kertaa.

Vaadittavat asiakirjat

• Jäljennös voimassa olevasta passista tai vastaavasta viranomaisen myöntämästä asiakirjasta, josta voidaan todeta henkilöllisyys sekä kansalaisuus

• Jos palvelun tarjoajan nykyinen nimi eroaa liitteenä olevissa dokumenteissa käytetystä nimestä, hakijan on toimitettava jäljennös asiakirjasta, josta nimenmuutos voidaan todeta

• Todistus ammatinharjoittamisoikeudesta, jossa maininta ettei oikeutta ole rajoitettu edes väliaikaisesti. Todistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi

• Tutkintotodistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, joka tarvitaan kyseisen ammatin harjoittamiseen

• Todistus ammatinharjoittamisesta yhden vuoden ajalta viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikäli ammatti ei ole säännelty lähtövaltiossa. Mikäli ammatti on säännelty lähtövaltiossa, ei todistusta työkokemuksesta tarvita.

• Tiedot palvelun tarjoajan vakuutusturvasta, tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta ammatillista vastuuta koskevasta suojasta.

• Ilmoitus palvelun tarjoajan kielitaidosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Väliaikaisuus ja satunnaisuus määritellään tapauskohtaisesti ja erityisesti palvelujen keston, toistuvuuden, säännöllisyyden ja jatkuvuuden perusteella.

Toiminta ei täytä väliaikaisuuden tai satunnaisuuden vaatimusta, jos sitä on pidettävä luonteeltaan vakiintuneena ja jatkuvana. Toiminta voidaan tulkita sijoittautumiseen rinnastettavaksi erityisesti silloin, jos toimijan tarkoituksena voidaan katsoa olevan sijoittautumiseen liittyvien vaatimusten kiertäminen.

Kielitaito

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitää olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa 12 kk ja se on uudistettava, jos henkilö aikoo jatkaa palvelujen tarjoamista. Mikäli jokin palvelun tarjoajan toimimisoikeuteen vaikuttava seikka muuttuu merkittävästi, tulee palvelun tarjoajan toimittaa asiaan liittyvät asiakirjat Valviraan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisten suoritteiden muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyden tunnustamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 1.7.2021