suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Eläinten keinollisen lisäämisen toiminnan hyväksyminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Eläinten keinollisen lisäämisen toimintoja varten tulee hakea hyväksyntä aluehallintovirastosta.

Hyväksyntää tulee hakea, kun harjoitetaan seuraavia toimintoja:

- Eläinten siemennesteen tai alkioiden kerääminen tai käsitteleminen

- Eläinten alkioita tuotetaan koeputkihedelmöityksellä

- Eläinten siemennestettä tai alkioita säilytetään

Hyväksyntää pitää hakea, kun yllä mainittu toiminta koskee seuraavia eläinlajeja:

- hevoseläimet

- nautaeläimet

- siat

- lampaat

- vuohet

Hyväksyntää pitää siis hakea aluehallintovirastosta esimerkiksi seuraavissa toiminnoissa:

- oriasema

- karjuasema

- sonniasema

- pässiasema

- naudan siemennesteen varastointi ja lähettäminen

- alkioiden keräysryhmä

- alkioiden tuotantoryhmä

Hyväksyntää toimintaan ei tarvitse hakea, jos esimerkiksi

- siemennät omia eläimiä pitopaikassa kerätyllä spermalla

- siittolassa siemennetään tammoja siittolaan tuodulla spermalla

Erillistä spermavaraston lupaa ei tarvitse hakea, jos

- hevosten spermaa varastoidaan hyväksytyllä sperman keräysasemalla, esim. oriasemalla

- siittolassa säilytetään tilattua spermaa, joka käytetään kyseisessä siittolassa eikä sitä lähetetä eteenpäin

- hevosten spermaa säilytetään ja lähetetään Suomessa tehtävää hevosten siemennystä varten

Tuotantoeläinten alkioita saa säilyttää vain seuraavissa paikoissa:

- alkioiden tuotantoryhmän tiloissa

- alkioiden keräysryhmän tiloissa

- hyväksytyllä sperman keräysasemalla

- hyväksytyssä spermavarastossa.

Eläinten spermaa saa säilyttää:

- hyväksytyllä sperman keräysasemalla

- hyväksytyssä spermavarastossa

- hyväksytyn alkoiden tuotantoryhmän tiloissa

Poikkeuksena edellä mainittuun eläinten spermaa ja alkioita saa säilyttää pitopaikassa, jossa ne käytetään omien tai omassa hallinnassa olevien eläinten keinolliseen lisäämiseen. Hevosten spermaa saa säilyttää myös Suomessa tehtävää hevoseläinten siemennystä varten.

Aluehallintovirasto tekee päätöksen hyväksymisestä, jos lain mukaiset hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Hyväksymispäätös lähetetään Ruokavirastoon, joka antaa hyväksymisnumeron. Kunnaneläinlääkäri valvoo hyväksyttyjen toimijoiden toimintaa. Aluehallintovirasto voi peruuttaa hyväksynnän, jos toiminta ei ole lainmukaista.

Toimi näin

Kotimaan kauppaan hevosten spermaa keräävän oriaseman hyväksyminen:

 1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin.

2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:

 • asemaeläinlääkäri
 • muu pätevä henkilöstö.

3. Täytä hakulomake ja lähetä se liitteineen aluehallintoviraston kirjaamoon.

EU:n alueelle toimitettavaa hevosten spermaa keräävään oriaseman tai muiden tuotantoeläinten spermankeräysaseman hyväksyminen:

1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin.

2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:

 • asemaeläinlääkäri
 • muu pätevä henkilöstö.

3. Kirjoita hakemus ja lähetä se aluehallintoviraston kirjaamoon.

Hakemuksen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:

 • toimijan sekä oriaseman tai keräysaseman yhteystiedot
 • Y-tunnus
 • kuvaus keräysasemalla harjoitettavasta toiminnasta
 • selvitys hyväksymisen edellytysten toteutumisesta
 • asemaeläinlääkärin kirjallinen suostumus
 • kuvaus henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta
 • oriaseman pohjapiirros, joka sisältää oleellisten toimintojen sijoittumisen.

Alkioiden keräysryhmän tai tuotantoryhmän hyväksyminen:

1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin

2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:

 • ryhmän toiminnasta vastaava eläinlääkäri
 • muu pätevä henkilöstö.

3. Kirjoita hakemus ja lähetä se aluehallintoviraston kirjaamoon.

Hakemuksen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:

 • ryhmän jäsenten yhteystiedot
 • toimitilojen yhteystiedot (etenkin tuotantoryhmä)
 • kuvaus toiminnasta
 • selvitys hyväksymisen edellytysten täyttymisestä
 • kuvaus henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta
 • tieto siitä, haetaanko hyväksyntää vain kotimaan kauppaa varten
 • toimitilojen pohjapiirros, joka sisältää oleellisten toimintojen sijoittumisen.

Alkioiden tuotantoryhmän hyväksyntää voi hakea, jos toimijalla on hyväksytty alkioiden keräysryhmä.

Spermavaraston hyväksynnän hakeminen:

1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin.

2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:

 • eläintautien leviämisen estämisestä vastaava nimetty eläinlääkäri
 • henkilöstöllä riittävät tiedot ja taidot.

3. Kirjoita hakemus ja lähetä se aluehallintoviraston kirjaamoon. Hakemuksen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:

 • toimijan ja spermavaraston yhteystiedot
 • Y-tunnus
 • kuvaus spermavaraston toiminnasta
 • vastaavan eläinlääkärin kirjallinen suostumus
 • kuvaus henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta
 • selvitys hyväksymisen edellytysten toteutumisesta
 • toimitilojen pohjapiirros.

Kenelle ja millä ehdoin

Sperman keräysaseman hyväksymisen edellytyksenä on seuraavien ehtojen täyttyminen:

 • Aseman tilat ovat soveltuvat toimintaan
 • Tilat on suunniteltu, rakennettu ja huollettavissa siten, että eläintautien leviäminen voidaan tehokkaasti estää
 • Aseman tilat soveltuvat eläinten pitämiseen ja eristämiseen
 • Eläintautien leviämisen estämisestä asemalla vastaa tehtävään nimetty asemaeläinlääkäri
 • Aseman henkilöstöllä on riittävät tiedot ja taidot

Spermavaraston hyväksymisen edellytyksenä on seuraavien ehtojen täyttyminen:

 • Varastolla on soveltuvat tilat ja välineet
 • Tilat on rakennettu, eristetty ja huollettavissa siten, että sperman hygieeninen laatu ei vaarannu ja eläintautien leviäminen voidaan tehokkaasti estää
 • Henkilöstöllä on riittävät tiedot ja taidot
 • Eläintautien leviämisen estämisestä vastaa nimetty eläinlääkäri

Alkioiden keräysryhmän hyväksymisen edellytyksenä on seuraavien ehtojen täyttyminen:

 • Ryhmällä on käytettävissä asianmukaiset tilat toimintaan
 • Ryhmän toiminnasta vastaa ryhmään kuuluva nimetty eläinlääkäri
 • Ryhmän jäsenillä on riittävät tiedot ja taidot

Alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisen edellytyksenä on seuraavien ehtojen täyttyminen:

 • Hakija on hyväksytty alkioiden keräysryhmä
 • Ryhmän jäsenillä on riittävät tiedot ja taidot menetelmistä, hygieniavaatimuksista sekä eläintautien vastustamisesta
 • Ryhmän käytettävissä on toimintaan edellytykset täyttävät kiinteät tilat

Sperman keräysasema ja alkioiden keräysryhmä voidaan tietyissä tapauksissa hyväksyä koti-maan kauppaa varten. Toiminta voidaan hyväksyä, vaikka kaikki edellä mainitut vaatimukset eivät täyttyisi, jos kerääminen on tarpeen jalostustoiminnan turvaamiseksi tai alkuperäisrotujen geenivarojen turvaamiseksi. Edellytysten täyttymättä jättäminen ei aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa.

Lainsäädännössä on määritelty tarkemmin edellä mainittujen toimintojen hyväksymisten edellytykset.

Palvelu on maksullinen.

Hinta määräytyy sen käsittelyyn käytetyn työajan mukaan, 75 euroa/tunti.


Määräaika

Hyväksyntää on haettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Riippuu ruuhkatilanteesta, yleensä 1-6 kk.

Voimassaoloaika

Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä 838/2013, muutokset 163/2016 ja 886/2016

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 176/2012 neuvoston direktiivin 90/429/ETY liitteiden B, C ja D muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luomistautiin ja Aujeszkyn tautiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista

omission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 846/2014 neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen D muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hevosen sukuisia luovuttajaeläimiä koskevista edellytyksistä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 5.5.2021