suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Biokaasulaitoksille myönnettävä määräaikainen ravinnekiertotuki

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ravinnekiertotuki on toimintatukea biokaasulaitokselle, joka tuottaa kotieläinlannasta ja vesienhoidosta peräisin olevasta kasvibiomassasta biokaasua ja pitkälle jalostettuja kierrätyslannoitevalmisteita, joita on helppo kuljettaa ja varastoida. Tukea maksetaan biokaasulaitokseen vastaanotettujen, biokaasutettujen ja edelleen orgaanisiksi lannoitevalmisteiksi käsiteltyjen ravinnepitoisten lanta- t ...

Toimi näin

Tee perusteellisesti toiminnan kannalta olennaiset selvitykset jo ennen hakuajankohtaa. Lataa ja täytä ravinnekiertotuen hakulomake liitteineen. Täytä hakuaikana yleinen asiointilomake ELY/KEHA/TET ja valitse lomakkeen virasto -kohtaan Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lomake liitteineen ohjautuu siten Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Liitä ennen lähettämistä täyttämäsi ravinnekiertotuen hakuasiakirjat hakemukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea voivat hakea yritykset ja yhteisöt, jotka tuottavat mädättämällä kestävää biokaasua, eikä biokaasun tuotanto ylitä 50 000 tonnia vuodessa. Hakijalla kuuluu olla hakuhetkellä toiminnassa oleva biokaasulaitos jossa tuettavaa toimintaa aiotaan harjoittaa, sekä kaikki tukikelpoiselle toiminnalle vaadittavat lainvoimaiset luvat.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä:

  1. maatilan yritys- ja yhteisötunnuksen alla tai muutoin maatilan yhteydessä harjoitettavaan biokaasuntuotantoon, jossa hyödynnetään maatilan omaa lantaa biokaasun tuottamiseksi ja biokaasuprosessista saatavien lannoitevalmisteiden käyttämiseksi maatilan omassa tuotantotoiminnassa;
  2. vaikeuksissa olevalle yritykselle, jolla tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovellettavassa valtiontukea koskevassa komission asetuksessa ja puitteissa sekä suuntaviivoista valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetussa komission tiedonannossa (2014/C 249/01) tarkoitettua vaikeuksissa olevaa yritystä;
  3. yritykselle, joka ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

Asetuksen mukainen kierrätysravinnevalmisteiden valmistusprosessi on saatava toimintaan kymmenessä (10) kuukaudessa positiivisen tukipäätöksen saamisesta. Valmistettavat kierrätyslannoitteet kuuluu luovuttaa tai myydä eteenpäin.

Tukea ei myönnetä kaikille ehdot täyttäville hakijoille. Tukitaso määräytyy laitoskohtaisesti tarjouskilpailun perusteella. Maksimaalinen myönnettävän tuen määrä toimijaa kohden on 50 prosenttia (%) koko tukibudjetista, riippumatta yhtiön biokaasulaitosten määrästä, joille tukea haetaan. Tarjouskilpailussa hakija ilmoittaa tarvittavan tuen määrän euroina fosforikiloa kohden. Kokonaistuenmäärä lasketaan kertomalla edellä ilmoitettu fosforikilokohtainen tuen tarve tukikelpoisen syötteen fosforin vuotuisella kokonaismäärällä (kg). Tarjouksia painotetaan kolmella eri kriteerillä, joiden maksimaalinen painoarvo on yhteensä –30 prosenttia (%).

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 12.2.2024