suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus maa- ja metsätalouden vesienhallintaan

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Avustusten myöntäjänä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.

Avustuksen tavoitteena on edistää maa- ja metsätalouden ilmasto- ja ympäristökestävää vesienhallintaa, parantaa vesitalouden toimivuutta muuttuvissa vesioloissa, vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta sekä tukea maa- ja metsätaloussektorien yhteistyötä valuma-alueen vesitalouden suunnittelussa. Toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että paikallisia kokeiluhankkeita. Avustusta voidaan myöntää:

 • Paikallisiin tai alueellisiin esimerkkikohteisiin, joissa toteutetaan monitavoitteista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta.
 • Hankkeeseen, joka edistää luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönottoa.
 • Hankkeeseen, jossa kehitetään tapoja huomioida ympäristö- ja ilmastotavoitteet sekä maaperän hiilensidonta osana suometsien ja turvepeltojen kestävää vesitaloutta.
 • Hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusia ja innovatiivisia käytäntöjä, toimintamalleja ja ratkaisuja maa- ja metsätaloussektoreiden väliselle yhteistyölle vesienhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustuksen maksatusta haetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä erillisellä maksatushakemuslomakkeella.

Toimi näin

Näin haet maksatusta

Avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden, avustuspäätöksessä hyväksyttyjen kustannusten perusteella.

 1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Käytä KEHA-keskuksen ympäristö, vesistö ja rakennusperintö -maksatushakemuslomaketta.
 2. Mikäli olet jättänyt avustushakemuksen aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus asiointipalvelussa Maksatukset -välilehden kautta. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon tai KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksen myöntäminen perustuu harkintaan sekä arviointiin hankkeen odotetusta vaikuttavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä kustannustehokkuudesta. Avustettavan hankkeen tulee olla laadukas ja toteuttamiskelpoinen sekä edistää avustushaun tavoitteita.

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset henkilöt eli esimerkiksi yhdistykset, yhteisöt, kunnat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset tai yritykset. Mikäli avustus kohdistuu taloudelliseen toimintaan, avustuksen myöntämisessä huomioidaan toimialaa koskevat EU:n valtiontukisäännöt.

Hankkeen avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna ja avustuksen saaja kykenee luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan hankkeen toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä.

Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Hankkeisiin liittyvästä työstä ei saa maksaa korkeampaa palkkaa kuin asianomaisessa yhteisössä tai yrityksessä vastaavasta työstä muuten maksettaisiin.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi avustuksen saaja on sitoutunut huolehtimaan asianmukaisesti rakenteiden käytöstä ja kunnossapidosta sekä muista hankkeen valmistumisen jälkeisistä velvoitteista.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksen hakeminen

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Lomakkeessa tulee olla lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hankkeen arvioiduista hyödyistä ja vaikutuksista. Hakemuksen liitteenä kuvataan tarkemmin hankkeen tavoitteet ja sisältö, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma erillisen ohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Hakemukseen liitetään myös mahdolliset luvat ja sopimukset.

Toimi näin

 1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelun kautta.
 2. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.
 3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta. Toimita hakemus liitteineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon jo sähköpostilla, faksilla, postittamalla tai tuomalla kirjaamoon.
 4. Mikäli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
 5. Kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.4.2021