suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus maa- ja metsätalouden vesienhallintaan

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden monitavoitteista vesienhallintaa. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Avustettavat toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että alueellisia tai paikallisia toteutushankkeita.

Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi:

  • Maa- ja metsätalousvaltaisten valuma-alueiden tai osavaluma-alueiden kestävän vesienhallinnan yleissuunnittelu ja toimenpiteiden toteutus. Suunnittelussa tulee huomioida ilmastonmuutokseen varautuminen.
  • Luonnonmukaisten ja monitavoitteisten vesienhallintaratkaisujen kuten kaksitasouomien ja muiden vettä pidättävien ratkaisujen käyttöönotto ja/tai käyttöönoton edistäminen kuivatusuomissa ja valuma-alueilla.
  • Maa- ja metsätaloustoimijoiden välisen yhteistoiminnan kehittäminen siten, että mahdollisuudet vesiensuojelurakenteiden yhteiskäyttöön paranevat. Kestävän vesienhallinnan toimintamallien pilotointi ja kehittäminen esimerkiksi ojitusyhteisöjen toiminnassa.
  • Hankkeeseen voi sisältyä koulutusta, tiedonvälitystä tai oppimateriaalin tuottamista suunnittelijoille, neuvojille tai urakoitsijoille (esim. kuivatustarve, kuivatustekniikka, monitavoitteisten ja luonnonmukaisten vesienhallintarakenteiden valinta ja mitoitus).

Hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, minkä varmistamiseksi tavoitellaan laajempia hankekokonaisuuksia ja useiden toimijoiden yhteistyötä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään ympäristöministeriön osoittamien määrärahojen puitteissa. Valtionapuviranomaisena avustuksen myöntämisessä ja käytössä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Toimi näin

Avustusten hakuaika on vuosittain pääsääntöisesti loka-marraskuussa. ELY-keskukset tiedottavat syksyisin tarkemmin hakuajoista ja avustusten tavoitteista.

Avustusta haetaan ensisijaisesti aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta (Avustushakemus maa- ja metsätalouden vesienhallintaan). Ellei sähköisen asioinnin käyttö ole mahdollista, voidaan käyttää tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa ja täyttää käsin. Lähetä lomake Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostilla tai postitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemukseen tulee liittää tarkempi hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja toteuttamisaikataulun sekä suunnitelman hankkeen aikaisista viestintätoimista. Hakemukseen on liitettävä hankealueen kartta, kopiot hankkeen toimenpiteiden tarvitsemista luvista ja suostumuksista sekä selvitys siitä, mitä lupia ja suostumuksia aiotaan hankkia. Yhteisön allekirjoitusoikeudet on todennettava, mikäli hakija ei käytä sähköistä asiointipalvelua ja suomi.fi valtuutusta.

Katso tarkempia ohjeita erillisestä hakuilmoituksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksen myöntämisen perusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015). Erillisessä hakuilmoituksessa on kuvattu tarkemmin hakemusten arvioinnin kriteerit.

Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, vesioikeudellisille yhteisöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuksen päähakijana eivät voi olla valtion virastot tai laitokset. Valtion tutkimuslaitokset voivat kuitenkin olla avustettavissa hankkeissa osatoteuttajana, mikäli niiden erityisosaamista tarvitaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avustus voidaan myöntää usean toteuttajan yhteishankkeelle. Tässä tapauksessa avustus myönnetään vain päähakijalle, joka vastaa hankkeesta kaikkien toteuttajaosapuolten puolesta.

Avustuksen osuus ja käyttö

Avustuksen osuus on pääsääntöisesti 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeissa, jotka edistävät merkittävästi vesien- ja merenhoidon tavoitteita kohdevesistössä tai yleisemmällä tasoilla esim. tuottamalla laaja-alaiseen käyttöön sovellettavia menetelmiä, voi avustuksen osuus olla korkeampi. Haettaessa suurempaa kuin 50 % avustusta hakijan tulee selkeästi perustella suurempi avustuksen osuus.

Avustettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti kohdentua yleishyödylliseen, eli muuhun kuin taloudelliseen toimintaan. Mikäli avustus kohdistuu taloudelliseen toimintaan, avustuksen myöntämisessä sovelletaan EU:n valtiontukisääntelyä.

Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Maksatusta haettaessa tulee esittää tositteet muodostuneista kuluista avustuspäätöksen mukaisesti.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.10.2021