suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla. Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä. Avustajapalvelu ja tukitoimien järjestäminen kuuluu opetuksenjärjestäjän velvollisuuksiin osana esi- ja perusopetusta.

Kaupungin sivistysjohtaja päättää avustajaresurssin myöntämisestä. Koulunkäyntiavustajat sijoitetaan eri kouluihin ja luokkiin kulloisenkin tarpeen mukaan. Tarve arvioidaan lukuvuosittain tai muun erityisen syyn vuoksi kesken lukuvuotta.

Koulunkäyntiavustajan ja opettajan yhteistyö perustuu ammatilliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä sovittaviin käytäntöihin. Työparityöskentelyn alussa luodaan joustavat toimintatavat ja sovitaan työn jakamisesta ottamalla huomioon kummankin vahvuudet. Koulunkäyntiavustajan ja opettajan roolit ovat erilaiset. Opettajalla on vastuu opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja oppilasarvioinnista. Toimivan työparityöskentelyn edellytyksenä on molemminpuolinen luottamus ja työtehtäviin sitoutuminen.

Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä tarvittaessa muun henkilöstön kanssa. On tärkeää, että työn- ja vastuunjako on selkeä. Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle.

Avustajapalveluiden tarkemmat linjaukset löytyvät Karkkilan perusopetuksen opetussuunnitelmasta.

Toimi näin

Koulunkäyntiavustajien sijoittumisesta kouluihin tekee päätöksen sivistysjohtaja. Ennen esitystä kuullaan rehtoreita ja otetaan huomioon erikoislääkärien, neuropsykologien tai vastaavien lausunnot oppilaiden avustajatarpeesta. Avustajatarve harkitaan sekä oppilasta koskevien asiantuntijalausuntojen että pedagogisesti tuntiresurssin antamissa puitteissa ja osana kaikkia opetussuunnitelmassa mainittuja muita tukitoimia, joilla lapsen oppimista voidaan tukea. Muita tukitoimia voivat olla kaikki yleisen tuen järjestelyt, pienempi opetusryhmä, osa-aikainen erityisopetus, luokan kertaaminen, pienluokkaopetus, jopo-opetukseen siirtyminen tai konsultaatiotuki.

Kenelle ja millä ehdoin

Tulkitsemis- ja avustajapalvelu on yksi koulun tukitoimista vammaiselle tai muulle erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle. Se on myös yleisen ja tehostetun tuen muoto.

Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien oppilaiden kommunikaation tukena voidaan tarvittaessa käyttää viittomakielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa. Eriasteisesti kuulovammaisten oppilaiden kohdalla tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus. Oppilaan kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.

Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi erilaisia tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai keskittymistä tukevia apuvälineitä. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät riittävästi opetukseen osallistumisen edellyttämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenkilöiden kanssa. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Maahanmuuttajaoppilaille tarjotaan tulkki- ja avustajapalveluja mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 13.1.2022