suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaan kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Kunta korvaa myös vaikeavammaisen asunnossaan tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Korvattavissa muutostöissä tulee noudattaa soveltuvin osin valtion asuntolainoituksessa käytettävää laatutasoa.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Toimi näin

Asunnon muutostöihin on haettava korvausta ensisijaisesti tapaturma-, liikenne- tai muusta vakuutuksesta maksettavana korvauksena. Vammaispalvelulain perusteella korvataan hakijalla ne vaikeavammaisuuden perusteella myönnetyt, välttämättömät muutostöiden kustannukset, joita hän ei ole saanut ensisijaisista avustuslähteistä. Lisäksi selvitetään asiakkaan mahdollisuus saada valtion korjausavustusta. Asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden hankkimisesta syntyneitä kustannuksia on haettava 6 kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Hae korvausta asunnon muutostöihin ja asuntoon kuuluviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin kirjallisesti. Liitä hakemukseen lääkärintodistus sekä mahdollisesti tarvittavat erityistyöntekijän lausunnot ja kustannusarvio. Toimita hakemus liitteineen vammaispalveluihin (Laukaan kunta, Vammaispalvelut, PL 6, 41341 Laukaa).

Tulostettavan hakemuslomakkeen sekä lisätietoja palvelusta löydät kunnan verkkosivulta. Saat myös ohjausta hakemuksen täyttämiseen ja tarvittavien liitteiden ja selvitysten sekä mahdollisten lisäselvitysten hankkimiseen vammaispalvelujen sosiaaliohjaajalta.

Asunnonmuutostöiden hakemukseen on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa. Hakemuksen käsittelemiseksi sosiaalityöntekijällä on tarvittaessa oikeus tarkistaa päätöksenteossa tarvittavat välttämättömät tiedot.

Päätöksen välttämättömistä muutostöistä ja myönnettävistä kohtuullisista kustannuksista tekee sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Asunnonmuutostyön kohtuullisia kustannuksia arvioitaessa voidaan käyttää soveltuvin osin valtion asuntolainoituksessa käytettävää yleiseen laatutasoon perustuvaa laskelmaa, joka tehdään rakennusvalvonnan toimesta.

Ratkaistaessa, mitkä asunnonmuutostyöt ja laitteet ovat vamman tai sairauden vuoksi välttämättömiä, käytetään apuna sosiaali- ja terveysalan sekä rakennusalan asiantuntijoita.

Harkittaessa asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamista tulee päätöksenteossa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • hakijan vaikeavammaisuus erityisesti itsenäisen asunnossa suoriutumisen kannalta
  • tosiasiallinen tarve ja käyttötarkoitus, voidaanko käyttää vaihtoehtoisia ratkaisuja, esim. asunnonmuutostyöt
  • onko kyseessä hakijan vakituinen asunto
  • voidaanko ko. laitteilla / välineillä turvata henkilön itsenäinen selviytyminen asumisessa tavanomaisista elämäntoiminnoista ja onko suunniteltu laite muutoin tarkoituksenmukainen
  • tarvitseeko henkilö todennäköisesti lähitulevaisuudessa hoitolaitoksessa annettavaa pitkäaikaishoitoa ja
  • ovatko esitetyt kustannukset kohtuullisia
  • voidaanko laite myöntää vaikeavammaisen henkilön käyttöön

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021