suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sodankylän kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Sodankylä
  • Julkinen palvelu

Mikäli kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää, voi kunta käynnistää asemakaavan laadinnan tai muuttamisen. Myös yksityinen maanomistaja tai -haltija voi antaa aloitteen asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi.

Sodankylän kunnan kaavoituskäytännön mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavojen käynnistämisestä.

Vaikutukseltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy kunnanhallitus ja muut asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Toimi näin

Alueen asemakaavan muuttamisen tai laadinnan tarve (maanomistajat/-haltijat) on syytä arvioida ensin yhteistyössä kunnan kaavoittajan kanssa.

Uusi kaavahanke kuulutetaan aina vireille lehdessä. Lisäksi lähetetään lähialueen asukkaille ja maanomistajille kirjeitse tieto kaavan vireilletulosta. Kaavan tultua vireille on hankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon voi tutustua kuten kaikkiin nähtävillä oleviin aineistoihin kunnanviraston teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla www.sodankyla.fi/kaavat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Tämän jälkeen kaavahankkeesta tehdään tarvittavat selvitykset, laaditaan vaihtoehtoja, selvitetään niiden vaikutuksia ja asetetaan vaihtoehtoiset luonnokset yleisesti nähtäville (valmisteluvaiheen kuuleminen). Luonnoksista on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Valittu kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (ehdotusvaiheen kuuleminen). Ehdotuksesta on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Asemakaavan laatiminen ja muuttaminen on maksullista. Mikäli asemakaavan muuttamisesta tai laadinnasta koituu maanomistajalle merkittävää hyötyä, neuvotellaan maanomistajan ja kaupungin kesken maankäyttösopimus.

Palvelu on maksullinen.

Maksut perustuvat kunnan hyväksymään kaavoitustaksaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelusta vastaaSodankylän kunta
Palvelun toteuttaaSodankylän kunta
Alue Sodankylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sodankylän kunta
Päivitetty: 23.5.2019