suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Alaikäisen edunvalvonta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue valtakunnallinen
Palvelun kielet suomi, ruotsi

Alaikäinen on lain mukaan vajaavaltainen. Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse määrätä omaisuudestaan eikä tehdä tärkeitä sopimuksia. 15 vuotta täyttänyt alaikäinen saa kuitenkin itse päättää työansioidensa käyttämisestä.

Alaikäisten edunvalvojia ovat yleensä heidän huoltajansa ilman eri päätöstä. Tietyissä tilanteissa alaikäisen edunvalvojaksi voidaan määrätä myös muu kuin huoltaja. Laki holhoustoimesta koskee kaikkia alaikäisten edunvalvojia.

Edunvalvojan on oma-aloitteisesti ilmoitettava maistraatille alaikäisen saamasta omaisuudesta kuukauden kuluessa omaisuuden saamisesta, jos alaikäisen varallisuuden määrä velkoja vähentämättä ylittää 20.000 euroa. Jos maistraatti pyytää edunvalvojalta selvitystä alaikäisen omaisuudesta, se tulee antaa, vaikka omaisuuden määrä alittaisi 20.000 euroa.

Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos alaikäisellä on omaisuutta, jonka määrä velkoja vähentämättä ylittää 20.000 euroa. Tällöin alaikäisen edunvalvojalle syntyy velvollisuus antaa maistraatille tili alaikäisen omaisuuden hoidosta. Vaikka alaikäisen edunvalvontaa ei ole merkitty holhousasioiden rekisteriin, edunvalvojalla on velvollisuus pyydettäessä antaa maistraatille sen vaatima selvitys alaikäisen taloudellisten asioiden hoidosta.

Kun alaikäinen tulee kuolinpesän osakkaaksi, edunvalvojan on aina toimitettava maistraatille jäljennös perukirjasta kuukauden kuluessa siitä, kun perunkirjoitus on toimitettu.

Alaikäisen edunvalvonta voidaan poistaa holhousasioiden rekisteristä, jos alaikäisen omaisuuden arvo on pysyvästi vähentynyt 15 000 euroon tai sitä pienemmäksi. Edunvalvontaa ei kuitenkaan voida poistaa rekisteristä, jos omaisuuden vähentyminen on aiheutunut edunvalvojan toimenpiteistä, jotka eivät ole alaikäisen edun mukaisia. Edunvalvojan tehtävä ei pääty, vaikka alaikäisen edunvalvonta poistettaisiinkin rekisteristä.

Tietyt edunvalvojan tekemät oikeustoimet vaativat maistraatin luvan riippumatta siitä, onko edunvalvonta merkitty rekisteriin vai ei.

Joskus alaikäisen edunvalvoja voi tarvita itselleen sijaisen jonkin asian hoitamista varten riippumatta siitä, onko edunvalvonta merkitty rekisteriin vai ei. Alaikäisen edunvalvoja on esteellinen toimimaan alaikäisen puolesta esimerkiksi silloin, jos hän itse tai joku hänen läheisensä on alaikäisen vastapuolena asiassa, jota edunvalvojan tulisi hoitaa. Tällöin edunvalvojan tulee hakea maistraatilta itselleen sijainen asian hoitamista varten.


Kenelle ja millä ehdoin

Alaikäisten edunvalvontapalvelut koskevat kaikkia huoltajia ja muita alaikäisten edunvalvojia.

Palvelu on maksuton.

Alaikäisen edunvalvonnan merkitseminen holhousasioiden rekisteriin ja poistaminen rekisteristä ovat maksuttomia. Muut palvelut voivat olla maksullisia.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Maistraatti