suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ajopiirtureiden asennus ja korjaus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lupia luvanvaraisen korjaamon toimintaan voi hakea Traficomista sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet täytetään sähköisesti ja niihin liittyvät asiakirjat voidaan myös lähettää sähköisessä muodossa hakemuksen liitteenä.

Luvan- ja ilmoituksenvaraisten korjaamoiden luvat ja ilmoitukset ovat toimipaikkakohtaisia.

Toimi näin

A-lupa

A-luvan haltijalla on oikeus asentaa ja tarkastaa piirturi ja sen liitännät sekä tehdä määräysten edellyttämät sinetöinnit samoin kuin luvassa erikseen mainitun piirturimerkin tai -merkkien säädöt, korjaukset ja kotelon sinetöinnit.

B-lupa

B-luvan haltijalla on edellä luetellut valtuudet mutta ei kuitenkaan lupaa korjata tai säätää piirturia tai näihin liittyen sinetöidä koteloa. Lupa koskee kaikkia hyväksyttyä mallia olevia piirtureita. Lupa oikeuttaa kuitenkin muuttamaan autoon asennettavan ajopiirturin kilometrilukemat mittarinvalmistajan ohjeiden mukaisesti ja pelkästään tähän toimenpiteeseen liittyen sinetöimään kotelon.

Da-lupa

Da-luvan haltijalla on oikeus korjata ne digitaaliset ja älykkäät ajopiirturit, joiden merkki ja malli on mainittu luvassa. Riippumatta digitaalisen ja älykkään ajopiirturin merkistä ja mallista luvan haltijalla on oikeus asentaa, tarkastaa, tarkistaa ja säännösten edellyttämällä tavalla sinetöidä laite sekä kopioida digitaaliseen ja älykkääseen ajopiirturiin talletetut tiedot tai antaa todistus kopioinnin mahdottomuudesta siten kuin tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) n:o 3821/85 liitteen 1 B luvussa VI säädetään.

Db-lupa

Db-luvan haltijalla on oikeus asentaa, tarkastaa, tarkistaa ja säännösten edellyttämällä tavalla sinetöidä digitaalinen ja älykäs ajopiirturi sekä kopioida digitaaliseen ja älykkääseen ajopiirturiin talletetut tiedot tai antaa todistus kopioinnin mahdottomudesta siten kuin tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) n:o 3821/85 liitteen 1 B luvussa VI säädetään.

Kenelle ja millä ehdoin

1:Luvan saamisen edellytykset

Hakija on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään

Hakijalla on käytettävissään asennus- ja korjaustoiminnassa tarvittavat asianmukaiset työtilat

Hakijalla on käytettävissään asennus- ja korjaustoimintaa varten riittävän ammattitaitoinen henkilöstö

Hakijalla on käytettävissään toiminnan harjoittamiseen vaadittava laitteisto

2:Asennus- ja korjaustyöstä vastuullinen henkilö

Hakemukseen on merkittävä asennus-, säätö- ja korjaustyöstä vastuullinen henkilö. Tällä henkilöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka piirturin valmistajan tai maahantuojan tai koulutuksen antajan antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

3:Asennettavat sekä korjattavat ajopiirturit

A-lupaa haettaessa hakemukseen tulee merkitä, minkä valmistajan ajopiirtureita hakemus koskee.

B-lupa koskee kaikkia hyväksyttyä mallia olevia ajopiirtureita.

Da-lupaa haettaessa hakemukseen tulee merkitä, minkä merkkisiä ja mallisia digitaalisia ja älykkäitä ajopiirtureita hakemus koskee.

Db-lupa koskee kaikkia hyväksyttyä mallia olevia digitaalisia ja älykkäitä ajopiirtureita.

4:Hakemuksen pakolliset liitteet

Todistus vastuuhenkilön suorittamasta ajopiirturin asennus- ja korjauskurssista.

5:Vaadittavat laitteet ja varusteet

Piirturin valmistajan hyväksymät tai Traficomin tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan riittäviksi toteamat testauslaitteet piirturin ja sen kellon tarkistamiseksi (A-lupa)

Piirturin kotelon sinetöimiseksi tarvittavat välineet ja tarvikkeet (A-lupa)

Tekniset tiedot piirturista sekä sen asennuksesta, säädöstä ja korjauksesta (A-lupa)

Tiekierrosluvun mittausvälineet (A- ja B-luvat)

Tarpeelliset asennustyökalut (A- ja B-luvat)

Rengaspaineen mittari (A- ja B-luvat)

Sekuntikello (A- ja B-luvat)

Sinetöintipihdit ja -tarvikkeet (A- ja B-luvat)

Tiekierrosluvun mittausvälineet (Da- ja Db -luvat)

Tarpeelliset asennustyökalut (Da- ja Db -luvat)

Rengaspaineen mittari (Da- ja Db -luvat)

Sinetöintipihdit ja -tarvikkeet (Da- ja Db -luvat)

Tekniset tiedot digitaalisesta ja älykkäästä ajopiirturista, sen asennuksesta ja korjauksesta sekä asennuksen ja korjauksen suorittamiseksi tarvittavat ohjelmistot ja laitteet (Da-lupa)

Digitaalisen ja älykkään ajopiirturin tarkastuksien suorittamiseksi sekä valvontalaitteesta ja korjaamokortista kopioitavien tietojen siirtoon ja tallennukseen tarvittavat ohjelmistot ja laitteet(Da- ja Db -luvat)

Etävalvonnan tarkastamiseksi tarvittavat ohjelmistot ja välineet (Da- ja Db -luvat)

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 19.4.2024