suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Kaupunginarkisto palvelee asiakkaita tekemällä tietohakuja, asiakirjahakuja ja antamalla arkistoiduista asiakirjoista kopioita.

Salon kaupunginarkisto huolehtii 1.1.2009 perustetun Salon kaupungin pitkään ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.

Kaupunginarkistoon kuuluvat myös seuraavien lakkautettujen kuntien päätearkistot: Angelniemi, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Per ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Julkista asiakirjaa koskevan pyynnön voi tehdä edellä mainituilla tavoilla esimerkiksi lähettämällä sähköpostia Salon kaupungin kirjaamoon. Jos pyyntö sisältää salassa pidettäviä tietoja, tulisi pyyntö tehdä tietoturvasyistä muulla tavalla kuin sähköpostitse (esimerkiksi suomi.fi-palvelun kautta).

Salassa pidettäviä asiakirjoja ja henkilörekisterejä koskevissa tietopyynnöissä varmistamme pyytäjän tiedonsaantioikeuden. Salassa pidettävien asiakirjojen kopioita emme lähetä yksityishenkilöille sähköpostitse.

Kaupunginarkiston käyttörajoitettuun aineistoon voi hakea käyttölupaa käyttölupahakemuksella. Käyttölupaa vaativia käyttörajoitettuja aineistoa ovat ne salassa pidettävät asiakirjat, joihin pyytäjällä ei ole oikeutta julkisuuslain 11 §:n (asianosaisen oikeus tiedonsaantiin) tai 12 §:n (oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta) perusteella. Käyttörajoitukseen voi olla syynä myös aineiston huono kunto. Lupa tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjasta voidaan antaa yksittäistapauksessa tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

Lisätietoja antaa kaupunginarkiston henkilökunta.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakirjoihin voi tutustua kaupungin tiloissa virka-aikaan. Vierailusta on hyvä sopia etukäteen, jotta tutkittavat asiakirjat voidaan etsiä valmiiksi ja niiden tutkimista varten varata tila. Asiakirjoja ei anneta lainaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Salon kaupunki

Palvelusta vastaa

Salon kaupunki
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 10.11.2022