suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dataombudsmannens byrå

Organisation

Alternativt namn Dataombudsman

Dataombudsmannens byrå är en nationell tillsynsmyndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. I byrån arbetar dataombudsmannen och två biträdande ombudsmän samt cirka 40 sakkunniga.

Dataombudsman och biträdande ombudsmän är självständiga och oberoende i sin verksamhet. De utnämns av statsrådet för fem års ämbetsperiod.

Dataombudsmannens byrå har till uppgift att bland annat

• övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och övriga lagar om behandlingen av personuppgifter

• främja medvetenheten om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter

• ge utlåtanden om lagstiftningsmässiga och administrativa reformer, som gäller skydd av de enskildas rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter

• ge utlåtanden om brott som gäller behandling av personuppgifter

• behandla begäranden om förordnanden som gäller den registrerades rättigheter och anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter

• delta i Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhet och beslutsfattande och vid behov föra ärenden för bedömning av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler