suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Naturresurser, djur och växter

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken som gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser. Miljöministeriets verksamhetsområde omfattar naturvårdslagen, på basis av vilken en del växter och djur är fridlysta eller omfattas av särskilt skydd. Forststyrelsen sköter mark- och vattenområden som ägs av staten. Livsmedelsverket säkerställer säkerheten och kvaliteten hos livsmedel samt växternas och djurens hälsa.