suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bebyggd miljö

Den högsta instansen som sköter förvaltningen av den bebyggda miljön är miljöministeriet. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd i anslutning till boende och byggande, övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet och producerar information om boende. Kommunen beviljar bygglov och upprättar general- och detaljplaner. Landskapsförbundet ansvarar för landskapsplanen. Planerna upprättas i samarbete med de parter som berörs av ärendet. Museiverket betjänar myndigheter och sammanslutningar i frågor som gäller skydd, skötsel, utveckling och restaurering av byggnadsarvet. Nya skyddsbeslut fattas av NTM-centralen och bekräftas av miljöministeriet.