suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för hemserviceavgifter


Tjänster som kommunen tillhandahåller i hemmet och privata företags vård- och omsorgstjänster är avgiftsbelagda. Det lönar sig att kontrollera om du är berättigad till ekonomiskt stöd.

Du kan ha rätt till FPA:s vårdbidrag för pensionstagare om följande villkor uppfylls:

  • du är pensionerad på heltid
  • du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som konstaterats av en läkare
  • din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år
  • du behöver hjälp eller handledning på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om din funktionsförmåga är nedsatt till exempel på grund av ålder eller sjukdom kan du i allmänhet köpa hemvårdstjänster utan mervärdesskatt. Du kan också få hushållsavdrag för de tjänster du köper.

Du kan även ha rätt att få utkomststöd, om dina inkomster inte räcker till för nödvändiga utgifter. Som nödvändiga utgifter kan räknas den hemservice som du behöver enligt serviceplanen som utarbetats för dig.

Med servicesedlar kan man skaffa sådana social- och hälsovårdstjänster som en kommun eller samkommun måste anordna för sina invånare. En tjänst som skaffas med en servicesedel är ett alternativ till en tjänst som kommunen eller samkommunen producerar själv. Du kan fråga din kommun om servicesedlar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 22.12.2021