suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för hemserviceavgifter


Tjänster som kommunen tillhandahåller i hemmet och privata företags vård- och omsorgstjänster är avgiftsbelagda. Det lönar sig att kontrollera om du är berättigad till ekonomiskt stöd.

Om du har en diagnostiserad sjukdom eller skada och behöver hjälp med sysslor i hemmet, som matlagning och att äta, att röra dig, ta dina mediciner, tvätta dig eller komma ihåg saker, kan du vara berättigad till vårdbidrag för pensionstagare. Det beviljas av FPA. Dina inkomster och din förmögenhet påverkat inte vårdbidraget för pensionstagare, om villkoren för bidraget uppfylls.

Du kan få rabatt på avgifterna eller befrias från dem om dina inkomster är låga. Du kan även ha rätt att få utkomststöd, om dina inkomster inte räcker till för nödvändiga utgifter. Som nödvändiga utgifter kan räknas den hemservice som du behöver enligt serviceplanen som utarbetats för dig.

Med servicesedlar kan man skaffa sådana social- och hälsovårdstjänster som en kommun eller samkommun måste anordna för sina invånare. En tjänst som skaffas med en servicesedel är ett alternativ till en tjänst som kommunen eller samkommunen producerar själv. Du kan fråga din kommun om servicesedlar.

 


    Vilka tjänster kan jag få?

    Se relaterade tjänster och servicekanaler.
    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 2.11.2018