suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ordna intressebevakning

En person kan behöva en intressebevakare till exempel i situationer när en svår sjukdom eller hög ålder har lett till nedsatt förmåga att övervaka sina egna intressen eller sköta sina ärenden. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller domstolen förordnar en intressebevakare. Intressebevakaren är ofta huvudmannens vuxen barn, make, maka eller någon annan närstående. Intressebevakaren kan också vara en allmän intressebevakare

Intressebevakaren till vars uppgifter hör till att sköta om huvudmannens egendom ska föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt händelser under räkenskapsperioden. Intressebevakare som har förordnats till en uppgift som betyder något annat än egendoms skötande är skyldig att föra en bok för att redogöra åtgärdena som hen upptagit i sin intressebevakningsuppgift.

Intressebevakaren kan beviljas kostnadsersättning och ett skäligt arvode för sitt arbete.

En person kan också i förväg utse ett ombud som börjar sköta hans eller hennes ärenden om han eller hon senare blir oförmögen att göra detta. Intressebevakningsfullmakten träder i kraft först när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt den. Fullmäktigen kan begära fastställande när fullmaktsgivaren har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger råd om hur man skall gå till väga för att ordna intressebevakning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar som förmyndarskapsmyndighet som övervakar intressebevakarnas verksamhet. Från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får man vid behov veta vem som är en viss persons intressebevakare. De anställda vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tystnadsplikt i ärenden som angår privatlivet. Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan man också lämna en anmälan om en person eventuellt är i behov av intressebevakning.

Intressebevakaren som inte är lämplig för sitt uppdrag kan genom tingsrättens beslut befrias från det.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 14.4.2020