suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ordna intressebevakning

En person kan behöva en intressebevakare till exempel i situationer när en svår sjukdom eller hög ålder har lett till nedsatt förmåga att övervaka sina egna intressen eller sköta sina ärenden. 

Magistraten eller domstolen förordnar en intressebevakare. Intressebevakaren är ofta personens barn, make, maka eller någon annan närstående. Intressebevakaren kan också vara en allmän intressebevakare

Intressebevakaren som sköter om huvudmannens egendom ska föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt händelser under räkenskapsperioden. Intressebevakaren kan beviljas kostnadsersättning och ett skäligt arvode för sitt arbete.

En person kan också i förväg utse ett ombud som börjar sköta hans eller hennes ärenden om han eller hon senare blir oförmögen att göra detta. Intressebevakningsfullmakten träder i kraft först när magistraten har fastställt den. Fullmäktigen kan begära fastställande när fullmaktsgivaren har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. 


Magistraten ger råd om hur man skall gå till väga för att ordna intressebevakning

Magistraten fungerar som förmyndarskapsmyndighet som övervakar intressebevakarnas verksamhet. Från magistraten får man vid behov veta vem som är en viss persons intressebevakare. De anställda vid magistraten har tystnadsplikt i ärenden som angår privatlivet. Till magistraten kan man också lämna en anmälan om en person eventuellt är i behov av intressebevakning.

Intressebevakaren som inte är lämplig för sitt uppdrag kan genom tingsrättens beslut befrias från det.


    Vilka tjänster kan jag få?

    Se relaterade tjänster och servicekanaler.
    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 22.3.2018