suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Domstolarna

Till rättsväsendet hör oberoende domstolar, advokatväsendet och statliga rättshjälpsbyråer, i brottmål åklagarväsendet samt utsökningsmyndigheterna och Brottspåföljdsmyndigheten, vilka svarar för verkställigheten av straff och beslut som domstolarna meddelar. Polisen hör inte till rättsväsendet, men till dess uppgifter hör förundersökningen, som är det första skedet av den juridiska utredningen av ett brott. 

Domstolarna är oberoende och utövar självständig dömande makt. De avgör vad som är lagenligt i ett enskilt ärende. Politiska aktörer, som partierna eller riksdagen, förvaltningen eller någon annan utomstående instans kan inte ingripa i deras avgöranden. 

Polisen har rätt till dömande makt i bötesförfarande. Större delen av domarna utfärdas genom bötesförfarande utan domstolsbeslut.

Domstolsväsendet är vidare uppdelat enligt regioner och domstolsinstanser.

Allmänna domstolar

I Finland finns 20 tingsrätter som behandlar brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Tingsrättens avgöranden kan överklagas hos hovrätten. I Finland finns fem hovrätter. Ändring I hovrättens avgöranden kan tur sökas hos högsta domstolen, om denna beviljar besvärstillstånd.

Förvaltningsdomstolar

I Finland finns sex regionala förvaltningsdomstolar. De behandlar som lägsta instans besvär som inlämnats angående myndigheternas beslut och mål mellan myndigheter. Dessutom har Åland har sin egen domstol. Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Specialdomstolar

Marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, och försäkringsdomstolen behandlar ärenden som hör till deras specialområden. Marknadsdomstolens beslut kan överklagas antingen hos högsta förvaltningsdomstolen eller högsta domstolen. Arbetsdomstolens och försäkringsdomstolens avgöranden kan inte överklagas med undantag för vissa olycksfallsförsäkringsärenden som avgjorts i försäkringsdomstolen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 26.5.2021