suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ett minderårigt barns ställning när en förälder avlidit

Barnets intressebevakare är i allmänhet en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är en förälder som är i liv eller någon annan som anförtrotts vårdnaden.

Om barnets intressebevakare är änka eller änkling efter den förälder som avlidit, kan det uppkomma en intressekonflikt mellan intressebevakaren och barnet, till exempel vid boutredningen eller arvskiftet. Då förordnas en ersättare för intressebevakaren. Man kan söka om en ersättare hos magistraten eller tingsrätten.

Om ett barn har förlorat bägge föräldrarna, ser barnskyddsmyndigheterna till att barnet placeras till exempel i en familj som hör till kretsen av närstående. Tingsrätten avgör hur vården av barnet ska ordnas, dvs. förordnar en ny vårdnadshavare för barnet. Vid behov utreder socialmyndigheten för tingsrätten vem som lämpar sig bäst som vårdnadshavare. Barnets åsikt hörs vid beslutet och man strävar efter att syskon ska få leva tillsammans.

Den nya vårdnadshavaren är i allmänhet också barnets intressebevakare som för den minderårigas räkning bland annat ska sköta ärenden i anslutning till arvskifte och arv.

Intressebevakaren ska lämna in en kopia av bouppteckningshandlingen till magistraten inom en månad från bouppteckningen. Magistraten ger närmare anvisningar om intressebevakningen och en eventuell redovisningsskyldighet.

Arvet ska bevaras för barnet

Barnets arv eller barnets andra tillgångar får bara användas för barnets väl. Tillgångarna skall användas med eftertanke. Intressebevakaren ska handla i enlighet med barnets intresse i allt, men samtidigt också beakta barnets egen åsikt.

Intressebevakaren har till uppgift att se till att arvet placeras tryggt och med tillräcklig avkastning. Pengar får lånas av barnet endast med magistratens tillstånd och mot säkerheter.

Arvet för inte användas för levnadskostnader i barnets familjs vardag. Ett barn är aldrig skyldigt att försörja sina vårdnadshavare eller syskon. För barnets levnadskostnader kan man ansöka om barnpension och andra förmåner.


    Vilka tjänster kan jag få?

    Se relaterade tjänster och servicekanaler.
    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 12.7.2017