suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bestämmande av lång sjukledighet

Om du drabbas av kortvarig sjukdom, det vill säga bedömer att du kommer att vara arbetsoförmögen under några dagar, ska du genast meddela arbetsgivaren om detta. Arbetsgivarnas praxis varierar: för en del arbetsgivare räcker det att man själv meddelar medan en del kräver att man uppvisar ett intyg av en skötare eller läkare för varje sjukfrånvarodag.

Sjukdom som medför allvarlig eller långvarig arbetsoförmåga konstateras av en företagsläkare, specialläkare, hälsocentralläkare eller privat läkare. Utöver vården gör läkaren även en bedömning av din arbetsförmåga och skriver ett läkarintyg eller -utlåtande utifrån den. Med ett A-intyg kan du ansöka om sjukledighet för högst 60 vardagar, med ett B-utlåtande för högst 300 dagar. Med ett B-utlåtande söks också delinvalidpension och full invalidpension för viss tid eller tills vidare samt rehabilitering.

Om din arbetsoförmåga riskerar förlängas till mer än 90 vardagar, behöver du även en 90 dagars utlåtande. Detta är läkarens bedömning om din återstående arbetsförmåga och dina möjligheter att fortsätta i arbete. 

Om du insjuknar på grund av ett olycksfall i arbetet och eller en yrkessjukdom, skriver din läkare ett E-utlåtande. För arbetsoförmåga som varar viss en tid eller är bestående kan betalas olycksfallspension.

Ett läkarutlåtande ger dig inte automatiskt rätt till sjukdagpenning som beviljas av FPA. Karenstiden för sjukdagpenning för arbetstagare är 1 + 9 dagar. 

FPA kan avslå din sjukdagpenningsansökan till exempel om:

  • De anser att det inte är fråga om en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada utan om symtom
  • De anser att sjukdomen eller kroppsskadan som läkaren tidigare diagnostiserat inte längre medför arbetsoförmåga.
  • om du upprepade gånger insjuknar men vägrar genomgå undersökningar och vård
  • du inte ger FPA den tilläggsinformation de begär.

Om FPA avslår din ansökan, har du rätt att diskutera på nytt med din läkare och komplettera ansökan. Du kan överklaga beslutet.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 5.1.2021