suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling och utlämnande av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom insamling, utlämnande, lagring, ändring, samkörning och förstöring.

Personuppgifter i befolkningsdatasystemet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är de huvudsaklig personuppgiftsansvarig i fråga om det rikstäckande befolkningsdatasystemet BDS. Fel i befolkningsdatasystemet som gäller en enskild person rättas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kontrollera dina uppgifter som har registrerats i befolkningsdatasystemet på sidan Personuppgifter.

Andra register

Även andra ämbetsverk, företag och föreningar är personuppgiftsansvariga för personregister. De har alla sina egna kund- och medlemsregister och ansvarar själva för att registren upprätthålls och används enligt lag.

Du har i regel rätt att få veta för vilket ändamål den personuppgiftsansvarige använder eller i regel lämnar ut dina uppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska ofta redan då uppgifter samlas in informera om din rätt att få uppgifter och på vilket sätt detta genomförs. Du har också rätt att granska vilka uppgifter om dig som sparats i registret. Vid behov kan du kräva att en felaktig uppgift korrigeras.

Om de uppgifter du begärt inte ges eller de korrigeringar du krävt inte görs, kan du låta dataombudsmannen undersöka ärendet.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 8.7.2021