suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Köp och försäljning av fastighet

När du säljer eller köper en fastighet, ska du skaffa

  • ett lagfartsintyg
  • ett gravationsintyg 
  • vid behov ett utdrag ur fastighetsregistret.

På lagfartsbeviset står fastighetens ägaruppgifter. På gravationsbeviset finns uppgifter om alla inteckningar och inskrivna arrenderätter och andra rättigheter. När du köper en fastighet läs noga uppgifterna i dessa dokument innan du slår fast köpet.

Köparen och säljaren kan tillsammans upprätta ett köpebrev i Lantmäteriverkets webbtjänst Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Om ni upprättar köpebrevet skriftligt ska ni båda vara närvarande för att underteckna köpebrevet. Köpet skall då bestyrkas av ett köpvittne.

Om du har köpt en fastighet, ansök om lagfart för den inom sex månader efter att köpebrevet har undertecknats. I lagfarten registreras du som fastighetens ägare. Samtidigt kan du ansöka om inteckning, om du ska använda fastigheten som säkerhet för ett lån. Ansök om inteckning i Lantmäteriverkets webbtjänst Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Med inteckning avses en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret, som duger som garanti för ett lån. Om gäldenären inte betalar tillbaka sitt lån har långivaren rätt att sälja fastigheten och ta pengarna för att betala tillbaka skulden. 

Du kan ansöka om inteckning om du är

  • innehavaren av lagfart
  • en av innehavaren befullmäktigad person eller 
  • den som har anhängiggjort ansökan om lagfart .

Lagfarts- intecknings- och fastighetsregister

Lantmäteriverket upprätthåller ett lagfarts- och inteckningsregister samt tillsammans med kommunerna ett fastighetsregister. Vid lantmäteriförrättningar kan man dela, förena, lösa in fastigheter samt inrätta eller upplösa rättigheter i anslutning till fastigheten och dimensionera rättigheternas omfattning.

Fastighetsregistret omfattar bland andra fastighetens areal, registreringsdatum, eventuella servitut på fastigheten och andelar i gemensamma områden. Det är i allmänhet kommunen som sköter om att fastighetsregistrets uppgifter är rätt inom detaljplaneområdet. Annanstans är det Lantmäteriverket som svarar för fastighetsregistret.

Om du använder köpvittne vid affären behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Fastighetsskatt

Om du äger en fastighet eller är en innehavare som är likställd med ägaren ska du betala fastighetsskatt. Fastighetsskatten är en skatt som grundar sig på markens och byggnadernas värde och som Skatteförvaltningen redovisar till den kommun där fastigheten finns. Procentsatsen för fastighetsskatten fastställs av kommunen.

Om marken och byggnaden tillhör olika ägare betalar markens ägare fastighetsskatten för marken medan byggnadens ägare betalar skatten för byggnaden.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 26.6.2020