suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Pensioner före pensionsåldern

Om din arbetsförmåga har försämrats eller du vill minska på arbetet innan du uppnått pensionsåldern kan du välja mellan olika alternativ.

Om du har intjänat arbetspension kan du gå i partiell förtida ålderspension. Du kan välja att arbeta eller inte arbeta parallellt med den partiella förtida ålderspensionen. Personer som är födda 1963 eller tidigare kan ta ut en del av sin ålderspension från 61 års ålder. För personer som är födda 1964 eller senare här åldersgränsen något högre. Förtida pension och arbete på deltid minskar din pension som en helhet.

Rehabilitering vid försämrad arbetsförmåga eller invalid- eller sjukpension

Om din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom eller skada innan du uppnår åldern för ålderspension, ta tag i saken i tid och ansök om rehabilitering. Rehabilitering är det främsta alternativet vid problem med arbetsförmågan.

Du kan också ha rätt till full eller partiell invalidpension, antingen tills vidare eller för en viss tid. De behandlande läkarna och arbetspensionsanstalten eller FPA utreder dock först alltid dina möjligheter att återhämta dig. Invalidpension för en viss tid kallas rehabiliteringsstöd.

Då kan återgå från invalidpensionen till arbetslivet genast när din hälsa tillåter det. Att du återvänder till arbetet betyder inte att du skulle mista din rätt att vid behov gå i invalidpension på nytt.

Om din arbetsoförmåga beror på ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom har du rätt till olycksfallspension. Eventuella andra pensioner minskar inte olycksfallspensionen, men olycksfallspensionen minskar din arbets- och folkpension.

Tidigare i pension efter ett tungt arbetsliv

Du kan ha rätt till arbetslivspension, om

  • du är född år 1955 eller senare
  • har arbetat i minst 38 år med ett ansträngande och slitsamt arbete som huvudsyssla
  • din arbetsförmåga har försämrats.

I tiden på 38 år som krävs kan inräknas högst 3 år av familjeledigheter. Den kan även omfatta korta perioder av sjukdom, permittering eller arbetslöshet.

Familjeförsörjarens död ger rätt till familjepension

Om en familjeförsörjare, dvs. en make eller maka och/eller en vuxen som haft ställningen som förälder avlider kan den efterlevande maken eller makan och de minderåriga barnen få familjepension, dvs. änkepension eller barnpension. Änkepension kan i vissa fall även beviljas en före detta make eller maka. Både biologiska barn och adopterade barn har rätt till barnpension.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 24.6.2021