suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bestämmelser om unga arbetstagare

Då du fyllt 15 år och fullgjort din läroplikt får du själv ingå, säga upp och häva ditt arbetsavtal. Om du är under 15 år kan du ingå arbetsavtal med tillstånd av din vårdnadshavare, eller så kan vårdnadshavaren ingå arbetsavtal för din räkning.

Om du är 15–18 år kan din vårdnadshavare häva ditt arbetsavtal om det skadar din fostran, utveckling eller hälsa.

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl genom undantagstillstånd tillåta att en minderårig arbetar som aktör eller assistent vid konst- och kulturföreställningar eller liknande evenemang. Arbetet får inte äventyra barnets säkerhet eller inverka menligt på barnets utveckling och skolgång.

Andra begränsningar som gäller unga arbetstagare

  • För en läropliktig får den dagliga arbetstiden under skoldagar vara högst två timmar, under lediga dagar sju timmar.
  • 15-åringar får utföra tvåskiftsarbete högst till kl. 24.
  • 14-åringar får utföra lätt arbete som inte inverkar skadligt på deras hälsa eller skolgång.
  • Arbetstiden för 14-åringar får under skolloven uppgå till högst sju timmar per dag och 35 timmar per vecka.
  • Nattarbete är förbjudet för unga som inte fyllt 15 år.

Arbetsgivaren ska på den unga arbetstagarens eller vårdnadshavarens begäran lämna en skriftlig utredning om villkoren i arbetsavtalet. Utredningen ska lämnas innan avtal ingås, om avtalet inte ingås skriftligt eller det är fråga om en dags hushållsarbete i arbetsgivarens hem.


    Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
    Uppdaterad: 11.12.2018