suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden

Ett anställningsförhållande uppstår när du ingår antingen ett muntligt eller ett skriftligt arbetsavtal och börjar arbeta för din arbetsgivare under dennas ledning och övervakning. Som anställd kan du arbeta på en viss arbetsplats eller på ett eller flera andra ställen enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Till anställningen hör att din arbetsgivare betalar arbetspensionsavgift och andra lagstadgade socialförsäkringsavgifter på din lön.

De viktigaste kännetecknen för en anställning:

  • Arbetet utförs mot lön eller annat vederlag som betalas av arbetsgivaren
  • Arbetet utförs under arbetsgivarens ledning och övervakning
  • Arbetet utförs för arbetsgivarens räkning
  • Arbetet utförs på basis av ett arbetsavtal.

Inom den offentliga sektorn kan man anställas i arbetsavtalsförhållande eller tjänsteförhållande. Statens tjänstemän och tjänsteinnehavarna i kommuner och församlingar är anställda i tjänsteförhållande. Villkoren i deras tjänsteförhållande fastställs genom tjänstekollektivavtal mellan myndigheten och personalorganisationerna. Inom kommunsektorn är de flesta anställda i arbetsavtalsförhållande.

Vad är en visstidsanställning?

I en visstidsanställning kommer du och din arbetsgivare överens om när anställningen börjar och slutar. Det ska alltid finnas en grundad anledning till att anställningen är tidsbunden, till exempel ett vikariat. Om det inte finns lagliga grunder för tidsbundenheten anses anställningen gälla tills vidare. När en långtidsarbetslös person anställs för högst ett år eller när arbetsavtalet ingås för viss tid på arbetstagarens begäran behövs ingen grundad anledning.

Tjänster hos staten, en kommun eller en församling kan av grundad anledning tillsättas för viss tid, varefter personens tjänsteförhållande upphör. När anställningen ingåtts för viss tid utan grund kan arbetsgivaren efter att tjänsteförhållandet upphört på tjänstemannens yrkande åläggas att betala en ersättning som motsvarar 6–24 månaders lön. Ett tjänsteförhållande för viss tid kan sägas upp eller hävas på samma grunder som ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 6.2.2019