suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet

Virkamiehiä ovat valtiolla, hyvinvointialueella, kunnalla tai muussa julkisyhteisössä virkasuhteessa työskentelevät henkilöt.
 
Valtion virkamiehiä työskentelee ministeriöissä ja valtion virastoissa. Myös esimerkiksi poliisit, rajavartijat ja tullimiehet ovat valtion virkamiehiä. Kunnallisina viranhaltijoina työskentelee esimerkiksi opettajia. Hyvinvointialueilla viroissa työskentelee esimerkiksi lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja pelastajia.
 
Lisäksi virkamiehiä työskentelee esimerkiksi eduskunnassa, evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä välillisessä julkishallinnossa, kuten Suomen Pankissa. Sekä valtiolla, hyvinvointialueilla että kunnissa työskentelee myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

Miten julkinen virka täytetään?

Virka on pääsääntöisesti julistettava julkisesti haettavaksi, mutta esimerkiksi määräaikaisia virkasuhteita, kuten sijaisuuksia, voidaan tietyissä tapauksissa täyttää ilman julkista hakua. Lailla voidaan myös erikseen säätää, että tietyt virat täytetään ilman julkista hakua.
 
Virkaan on valittava kelpoisuusvaatimukset ja muut tehtävän asettamat vaatimukset täyttävistä hakijoista pätevin. Kaikenlainen syrjintä iän, sukupuolen tai muulla perusteella on virantäytössä kielletty.
 
Työnantaja voi edellyttää virkaan valitulta selvitystä terveydentilasta ja esimerkiksi valtion ylimmältä virkamiesjohdolta selvitystä omistuksista, varallisuudesta tai muista sidonnaisuuksista. Näillä voi olla merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa täytettävänä olevan viran tehtäviä. Jos virkamies tekee esimerkiksi sivutoimisesti muita töitä, hänen on ilmoitettava siitä tai mahdollisesti pyydettävä siihen lupa työnantajalta. Työnantaja voi kieltää sivutoimen, jos katsoo sen olevan haitaksi viranhoidolle.

Julkista valtaa on käytettävä vastuullisesti

Koska virkamies käyttää työssään julkista valtaa, hänellä on ehdoton velvoite noudattaa lakia sekä toimia puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti. Häntä koskee muun muassa vaitiolovelvollisuus. Kansalaisella on oikeus valittaa itseään koskevista viranomaisen päätöksistä ja tehdä kantelu esimerkiksi virheelliseksi kokemastaan virkamiesten toiminnasta.
 
Kansalaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta ja muusta tallenteesta. Suomessa kaikki viranomaisten tekemät päätökset ovat julkisuusperiaatteen mukaisesti julkisia, jos niitä ei ole säädetty salassa pidettäviksi. Tiedon asiakirjasta voi saada tekemällä viranomaiselle julkisuuslain mukaisen tietopyynnön.

Virkamiehen velvollisuudet töissä ja vapaa-ajalla

Virkamiestä koskee virkavastuu eli tavallistakin laajempi ja ankarampi oikeudellinen vastuu työstään ja sen seurauksista. Jos hän laiminlyö tai toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan, hän voi joutua teostaan rikosoikeudelliseen vastuuseen. Viranomaisen lisäksi myös virkamies itse on vahingonkorvausvastuussa virheensä tai laiminlyöntinsä aiheuttamista vahingoista.
 
Virkamies ei saa käyttää valtaansa väärin. Hän ei myöskään saa ottaa vastaan esimerkiksi taloudellisia etuja, jotka voisivat vaikuttaa hänen riippumattomuuteensa viranhoidossa.
 
Vapaa-ajallaan virkamiehellä on oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja esimerkiksi olla mukana yhdistyksissä ja politiikassa. Hän on kuitenkin virkamies myös työajan ulkopuolella: hänen on yksityishenkilönäkin käyttäydyttävä niin, ettei kansalaisten luottamus häneen tai hänen edustamaansa viranomaiseen vaarannu.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 5.9.2023