suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi osana Euroopan unionia

Euroopan unioni on valtioiden välinen liitto. Suomi on yksi Euroopan unionin jäsenmaista. Jäsenyys merkitsee sitä, että suuri osa Suomeakin koskevasta päätöksenteosta tapahtuu EU:n toimielimissä, joihin myös Suomi lähettää omat edustajansa valmistelemaan ja tekemään päätöksiä. Joistakin asioista EU-maat päättävät pääosin yhdessä, joissakin asioissa jokainen jäsenmaa tekee omat päätöksensä.
 
Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat tulli- ja kauppapolitiikka, kilpailulainsäädäntö sekä rahapolitiikka niissä maissa, joissa valuuttana on euro. Näissä asioissa jäsenmaat ovat luovuttaneet päätösvaltansa unionin yhteisille elimille. Unionilla on myös yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Suomi vaikuttaa jäsenenä päätöksentekoon

Unionimaat päättävät keskenään muun muassa maatalouden tuesta sekä ihmisten, palveluiden, tavaroiden ja rahan liikkumisen ehdoista unionin sisällä. Esimerkiksi kuluttajille myytävien tuotteiden pakkausmerkinnöissä jokaisen jäsenmaan pitää noudattaa niitä määräyksiä, joista jäsenmaat ovat yhdessä päättäneet. 
 
Sosiaaliturvaan liittyvät lait tulevat osittain EU:sta, osittain ne säädetään kansallisesti. Myös monet liikenteeseen ja ympäristöön liittyvät asiat päätetään yhteisesti. Suomi vaikuttaa päätöksiin omalta osaltaan EU:n toimielimissä.
 
Kokonaan Suomessa päätettäviä asioita ovat esimerkiksi maankäyttö, työllisyyspolitiikka, koulutuksen sisältö, eläkkeiden suuruus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen.

EU-asetus syrjäyttää maan oman lain

EU-lainsäädännössä on eritasoisia määräyksiä. Vahvin on asetus. Se sitoo sellaisenaan kaikkia jäsenmaita. Jos asetus on ristiriidassa kansallisen lain kanssa, asetus syrjäyttää maan oman lain.
 
Direktiivi on lainsäädäntöohje, joka velvoittaa jäsenmaata muuttamaan oman lakinsa direktiivin mukaiseksi. Siinä, miten direktiivi käytännössä pannaan toimeen, Suomi voi käyttää omaa harkintaa.
 
Unioni voi tehdä myös yhtä tai useaa maata koskevia, sitovia päätöksiä. Komissio on päättänyt muun muassa viranomaisyhteistyöstä terrorismin torjunnassa. Lisäksi unioni voi antaa suosituksia ja lausuntoja, joita jäsenmaa voi noudattaa halutessaan.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 9.6.2017