suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kunnat ja kunnallishallinto

Suomessa on noin 300 kuntaa. Perustuslaki takaa kunnille itsehallinnon ja verotusoikeuden. 

Valtiolla on oikeus puuttua kuntien toimintaan vain tietyin rajoituksin. Valtio voi osallistua kunnallisten peruspalvelujen järjestämistä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi säätämällä lakeja. Kunnat päättävät verokannastaan itsenäisesti, mutta ne saavat myös eduskunnan määräämän osuuden yhteisöverosta. Lisäksi valtio tukee kuntien taloutta antamalla valtionapua eri kohteisiin valtionosuusjärjestelmän mukaisesti.

Kunnat ja kunnallishallintoon kuuluvat viranomaiset tekevät käytännössä tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Kuntien hallinto

Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko. Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet äänioikeutetut kuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä kuntavaaleilla. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön.

Valtuusto valitsee myös lautakunnat (tai valiokunnat), jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Niiden nimet ja toiminnan laajuus vaihtelevat kunnittain. Yleisimpiä ovat esimerkiksi sivistyslautakunta ja keskusvaalilautakunta.

Kuntien tehtävät

Kunnat järjestävät kuntalaisille tietyt peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Peruspalvelut rahoitetaan pääsääntöisesti kunnallisella verotuksella, valtionosuuksilla sekä tietyistä palveluista perittävillä maksuilla.

Kuntien järjestämiä peruspalveluja ovat esimerkiksi

  • koulutus
  • varhaiskasvatus
  • kirjastopalvelut
  • nuorisotyö
  • rakennusvalvonta
  • ympäristöpalvelut
  • infrastruktuurin ylläpito
  • vesi- ja jätehuolto
  • vaalien järjestäminen.

Kunnat voivat järjestää palvelujaan myös yhteistyössä muiden kuntien – yleensä naapurikuntiensa – kanssa.

Kunnista ainoastaan Helsingin kaupunki järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Muualla sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat hyvinvointialueet.

Kuntayhtymät ja maakuntien liitot

Usein kuntien tuottamia peruspalveluita on taloudellisinta tuottaa yhteistyössä muiden kuntien, yhteisöjen tai yritysten kanssa. Kuntayhtymässä kunnat tuottavat yhdessä palveluita. Kuntayhtymiä muodostavat etenkin pienet kunnat.

Kuntayhtymät tekevät yhteistyötä esimerkiksi ympäristö- ja turvallisuuspalveluissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut tuottaa hyvinvointialueet ja Helsingissä Helsingin kaupunki.

Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä. Liitolla on kaksi lakisääteistä päätehtävää, jotka ovat alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus. Kuntien välistä yhteistyötä tehdään myös kuntayhtymien ja maakuntien liittojen ulkopuolella.
 


Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 11.6.2024