suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Näin julkinen hallinto toimii

Suomen hallintorakenne muodostuu valtion ylimmistä toimielimistä, tuomioistuimista ja muusta julkishallinnosta. Maakunnat, hyvinvointialueet, kunnat ja niiden viranomaiset tekevät käytännössä tiivistä yhteistyötä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Valtion ylimmät toimielimet

Suomen ylimmät valtioelimet ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja hallitus eli valtioneuvosto.

Tuomioistuimet

Tuomioistuimet käyttävät itsenäistä tuomiovaltaa. Ne ratkaisevat yksittäisessä tapauksessa, mikä on lainmukaista.

Suomi osana Euroopan unionia

Suomi on yksi Euroopan unionin jäsenmaista. Joistakin asioista EU-maat päättävät yhdessä, joissakin asioissa jokainen jäsenmaa tekee omat päätöksensä.

Valtion keskushallinto

Valtion keskushallinto muodostuu ministeriöistä ja niiden hallinnonalalla olevista valtakunnallisista virastoista ja laitoksista.

Valtion aluehallinto

Valtion aluehallintoviranomaisina toimivat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Valtion paikallishallinto

Valtion paikallishallinnon tehtäviä hoitavat esimerkiksi poliisilaitokset, verotoimistot ja työ- ja elinkeinotoimistot.

Kunnat ja kunnallishallinto

Perustuslaki takaa kunnille itsehallinnon ja verotusoikeuden. Kunnat järjestävät kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla.

Hyvinvointialue

Hyvinvointialue tuottaa omalla alueellaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Itsehallinto

Itsehallinnollisia oikeuksia ja velvollisuuksia on myös Ahvenanmaalla, saamelaisten kotiseutualueella, uskonnollisilla yhdyskunnilla ja yliopistoilla.

Valtion liiketoiminta

Suomen valtio on omistajana muutamissa kymmenissä yrityksissä. Valtion omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

Välillinen julkishallinto

Välillistä julkishallintoa ovat organisaatiot, jotka eivät ole viranomaisia mutta jotka hoitavat julkisia tehtäviä tai käyttävät julkista valtaa.

Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet

Virkamiehiä ovat kaikki, jotka tekevät työtään virkasuhteessa valtioon, kuntaan tai muuhun julkista valtaa käyttävään työnantajaan.