suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Checklista för nya företagare

1. Egna kunskaper

Säkerställ dina egna kunskaper När du blir företagare behöver du gedigen yrkesskicklighet eller arbetserfarenhet från din bransch. Du måste också kunna driva företaget. Dessa kunskaper kan du skaffa dig t.ex. på TE-tjänsternas företagsutbildningar. 

2. Affärsplan

Börja med att tänka igenom din affärsidé för att säkerställa att den är konkurrenskraftig. Tänk på vad det är du säljer. Planera hur du ska sälja. Kartlägg vem du ska sälja till. Gör en affärsplan.

3. Företagsform

Ta reda på vilken företagsform som passar dig bäst. 

  • Jämförelse av företagsformerna 
  • Enskild näringsidkare: En företagare, personligt ansvar. 
  • Öppet bolag: minst två ansvariga bolagsmän, gemensamt ansvar. 
  • Kommanditbolag: minst en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman, den ansvariga bolagsmannen bär ansvaret, dessutom eventuellt borgensansvar. 
  • Aktiebolag: minst en aktieägare, ansvaret begränsas till det eventuella investerade kapitalet. Dessutom eventuella styrelseansvar och borgensansvar. 
  • Andelslag: minst en person, ansvaret begränsas till det investerade kapitalet. Dessutom eventuella styrelseansvar och borgensansvar. 

4. Tillstånd och skyldigheter 

Ta reda på vilka tillstånd, anmälningsskyldigheter eller yrkesbehörigheter som hör samman med din företagsverksamhet. 

Tänk på att vissa branscher har särskilda skyldigheter, en del anmälningar ska göras regelbundet och en del tillstånd ska förnyas med ett visst mellanrum.

5. Finansiering

Försäkra dig om att du har tillräckligt med pengar till investeringarna i etableringsfasen och det inledande skedet och till rörelsekapitalet. Du kan använda antingen det egna kapitalet eller skaffa finansiering utifrån: 

Startpeng är arbets- och näringsbyråns stöd till nya företagare som har företagande som huvudsyssla.

Lånefinansiering lämpar sig för investeringar och driftskapital. Lån kan du få t.ex. från Finnvera och bankerna. 

Andra stöd kan ansökas om t.ex. hos NTM-centralen, Leader-grupper eller BusinessFinland.

6. Försäkringar

Du som är företagare ska själv sörja för det obligatoriska pensionsskyddet. Pensionsförsäkringen för företagare (FöPL) utgör grunden för din framtida pension och din sociala trygghet. 

Om du anställer arbetstagare måste du komma ihåg de försäkringar som är lagstadgade, dvs. obligatoriska för arbetsgivare

Fundera också på eventuella frivilliga försäkringar.

7. Utkomstskydd

Kontrollera ditt eget utkomstskydd. Flytta från löntagarnas arbetslöshetskassa till Företagarnas Arbetslöshetskassa inom tre månader. 

8. Beskattning

Red ut vilka skattefrågor som gäller den företagsform du valt. Läs om olika företagsformer och om företagsbeskattning. 

Vid behov kan du vända dig till skattebyrån. Anmälningar och begäranden till skattemyndigheten, som skattedeklarationer, anmälningar om förskottsskatt och moms, kan lämnas elektroniskt i tjänsten MinSkatt. 

9. Lokaler

Tänk noga igenom ditt behov av en affärslokal och dess läge. Du kan hyra eller köpa en verksamhetslokal. Kontrollera också vilka myndighetsinspektioner som eventuellt hör samman med en lokal.

10. Avtal

Uppmärksamma vilka åtaganden du ingår. Gör skriftliga avtal och anlita experter vid behov. 

11. Bokföring

Utred alla frågor som gäller bokföring och ekonomiförvaltning. Om du själv inte kan sköta bokföringen, köp tjänsten t.ex. av en bokföringsbyrå. 

12. Personal

När du planerar rekrytering, försök uppskatta exakt för vilka behov eller uppgifter ditt företag behöver mer arbetskraft. 

Glöm inte att arbetsgivarskapet är förknippat med skyldigheter och lagar, som t.ex. arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen, arbetarskyddslagen och lagen om företagshälsovård.

Var uppmärksam på kostnaderna som arbetstagaren orsakar företaget, som lönekostnader och lönebikostnader. 

Kom ihåg möjligheter till lönesubventionering; fråga mer t.ex. hos TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun.

13. Marknadsföring

Identifiera de potentiella kunderna och rikta marknadsföringen till dem. Kom ihåg att kartlägga efterfrågan, konkurrensen och prisnivån. 

Lär dig om marknadsförings- och försäljningsprinciper. 

14. Penningtrafik

Öppna ett bankkonto för ditt företag. Om varken aktiekapital eller insatser betalas i samband med grundandet av ditt företag lönar det sig att öppna ett konto först efter registreringen.

Skaffa vid behov en betalterminal eller en kassaapparat och skapa faktureringsunderlag.

Kontrollera också frågor som gäller fakturering och nätfakturering.

15. Registrering

Registrera ditt företag, dvs. gör en etableringsanmälan, antingen elektroniskt i företags- och organisationsdatasystemet eller med en pappersblankett, beroende på företagsformen. Ditt företag registreras i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och samtidigt kan du också anmäla företaget till Skatteförvaltningens register.

Om du ansöker om startpeng ska du inte registrera företaget innan du fått beslut om startpeng.

16. Att skydda produktidéer och know-how

Skydda ditt företags produkter och know-how mot plagiering. Det kan du göra med hjälp av immateriella rättigheter, som varumärke, patent och mönsterskydd. 

Du kan använda dig av Patent- och registerstyrelsens tjänster för att ta reda på befintliga patent, nyttighetsmodeller, mönsterrätt och varumärken.

17. Organisationer

Du kan ansluta dig till näringsorganisationer och bilda nätverk med andra företagare. Företagarorganisationer, branschförbund och handelskamrar är exempel på näringsorganisationer.


Uppdaterad: 27.6.2022