suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lagstiftning om Suomi.fi-meddelanden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) ska enligt lagstiftningen producera och utveckla Suomi.fi-meddelanden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ser till att tjänsten uppfyller de lagstadgade kraven. I lagen definieras dessutom de organisationer som ska utnyttja Suomi.fi-meddelanden i den elektroniska kommunikationen med sina klienter.

På vilka grunder producerar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Suomi.fi-meddelanden?

Bestämmelser om produktionen och utvecklandet av Suomi.fi-meddelanden finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (lagen om stödtjänster, 571/2016). I lagen om stödtjänster föreskrivs att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska producera och utveckla Suomi.fi-meddelanden. Lagen om stödtjänster innehåller bland annat krav på hantering av personuppgifter och andra uppgifter samt på tjänstens kvalitet och informationssäkerhet, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska beakta när den producerar och utvecklar Suomi.fi-meddelanden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för att Suomi.fi-meddelanden uppfyller kraven i lagen om stödtjänster och annan lagstiftning.

Vad föreskrivs i lagstiftningen om funktionerna i Suomi.fi-meddelanden?

Funktionerna i Suomi.fi-meddelanden grundar sig på lagstiftningen. Suomi.fi-meddelanden är en meddelandeförmedlingstjänst som avses i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (lagen om stödtjänster, 571/2016). Med hjälp av tjänsten kan en myndighetsperson eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag och en användare av Suomi.fi-meddelanden skicka elektroniska meddelanden till varandra och med hjälp av vilken en handling kan delges elektroniskt eller per post,

Med stöd av lagen om stödtjänster för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för myndigheten ett register över de allmänna samtycken som användarna av Suomi.fi-meddelanden har gett om ett elektroniskt delgivningsförfarande. Mer tilläggsinformation om registret över Suomi.fi-meddelanden och dess innehåll finns i dataskyddsbeskrivningen för Suomi.fi-meddelanden på sidan Dataskydd på denna webbplats. Att ge ett allmänt samtycke till elektroniskt delgivningsförfarande innebär att personen tar i bruk Suomi.fi-meddelanden och börjar ta emot meddelanden elektroniskt. I vissa fall kan man också själv skicka meddelanden via Suomi.fi-meddelanden. Enligt lagen om stödtjänster och lagstiftningen om delgivningsförfarandet skickas en notifikation till användaren av Suomi.fi-meddelanden när användaren har fått ett nytt meddelande i tjänsten.

Med stöd av lagen om stödtjänster utnyttjar myndigheten eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag Suomi.fi-meddelanden som stöd för sin e-tjänst eller något annat uppdrag som hör till den eller för en tjänst som tillhandahålls av den. De organisationer som utnyttjar tjänsten ansvarar enligt den lagstiftning som är bindande för dem för innehållet i och leveransen av deras handlingar och meddelanden. Suomi.fi-meddelanden möjliggör en informationssäker kanal för förmedling av elektroniska meddelanden och delgivning av handlingar.

Enligt lagen om stödtjänster utnyttjas andra stödtjänster vid genomförandet av Suomi.fi-meddelanden, såsom Suomi.fi-identifikation, Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-webbtjänsten. Mer tilläggsinformation om lagstiftningen om dessa tjänster finns på varje tjänsts sida under Lagstiftning.

Vad föreskrivs om organisationer som skickar meddelanden?

Enligt lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) är olika organisationer inom den offentliga sektorn antingen skyldiga eller berättigade att utnyttja Suomi.fi-meddelanden i elektronisk kommunikation.

Skyldigheten att utnyttja Suomi.fi-meddelanden gäller

  • statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk samt institutioner och affärsverk
  • kommunala myndigheter när de sköter i lag föreskrivna uppgifter
  • domstolar och andra rättsliga myndigheter.

Dessutom har vissa organisationer inom den offentliga sektorn rätt att utnyttja Suomi.fi-meddelanden. Organisationer inom den privata sektorn kan inte utnyttja Suomi.fi-meddelanden.

Du hittar mer information om den offentliga förvaltningens organisationers skyldigheter och rättigheter att ta i bruk Suomi.fi-tjänster på webbplatsen för serviceadministration på sidan Information om lagstiftningÖppnas i ett nytt fönster..


Uppdaterad: 2.12.2022