Förstasidan / Staten och kommunerna / Regionalförvaltning

Regionalförvaltning

Med regionalförvaltning avses myndigheter som är verksamma inom olika förvaltningsområden och med hjälp av vilka ministerierna sköter sina förpliktelser på regional och lokal nivå. Den nya regionalförvaltningen inledde sin verksamhet i början av 2010.

De tidigare centrala statliga regionförvaltningsmyndigheternas – länsstyrelsernas, arbets- och näringscentralernas, de regionala miljöcentralernas, miljötillståndsverkens, vägdistriktens och arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråers – uppgifter har koncentrerats till två nya branschöverskridande myndigheter, regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna. På Åland finns Statens ämbetsverk på Åland.

Regionförvaltningsverket (RFV) sköter lagstiftningsmässiga verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter inom regionerna. Myndigheten främjar förverkligandet av grundläggande rättigheter och rättsskydd, tillgången på grundläggande service, miljöskydd, hållbart utnyttjande av miljön, intern säkerhet samt en sund och trygg livs- och arbetsmiljö inom regionerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) sköter statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom sin region. Centralen främjar bl.a. entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion, kompetens och kultur, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, god miljö samt hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring, integrering av invandrarna och sysselsättningen inom regionerna.

Landskapsförbunden är lagstadgade kommunala sammanslutningar som verkar enligt principerna för kommunal självstyrelse. I samband med regionförvaltningsreformen stärktes landskapsförbundens roll som regional utvecklingsmyndighet. Förbunden är lagstadgade myndigheter med uppgift att sköta regional utveckling och landskapsplanläggning och är sålunda de främsta planerings- och intressebevakningsinstanserna i landskapen. För att organisera landskapsförbundens samarbete har landet indelats i landskapsförbundens samarbetsområden, som behandlar viktiga ärenden som är gemensamma för samarbetsområdet.

I samband med regionförvaltningsreformen kopplades Finlands skogcentral verksamhetsmässigt till den statliga regionförvaltningen. Skogscentralen främjar en hållbar skötsel och användning av skogarna, skogarnas mångfald och skogsbaserade näringar.

Den offentliga förvaltningens struktur

Det här schemat visar regionalförvaltningens position i den offentliga förvaltningens struktur.

Regionalförvaltningen utgörs av myndigheter som är verksamma inom olika förvaltningsområden, med hjälp av vilka ministerierna sköter sina regionala förpliktelser.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.