Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Staten och kommunerna

Staten och kommunerna

Den offentliga förvaltningen i Finland består av

 • statens högsta förvaltningsorgan
 • statsförvaltningssystemet
 • kommunernas självstyrelse
 • det oberoende domstolsväsendet
 • övrigt självstyre
 • den medelbara statsförvaltningen.

Statsförvaltningssystemet inkluderar statens centralförvaltning, regionalförvaltning samt lokalförvaltning. Den medelbara statsförvaltningen understöder och kompletterar den offentliga förvaltningens myndigheter i deras verksamhet.

Kommunernas självstyrelse inkluderar också kommunal regionalförvaltning, kommunernas regionala samarbete och kommunala sammanslutningar.

Den offentliga förvaltningens viktigaste uppgift är att sörja för den allmänna förvaltningen, samt för ordning och säkerhet. Andra viktiga uppgifter är välfärdstjänster för medborgarna, exempelvis utbildning, hälsovård och socialtjänster.

 • Ändringar i förvaltningen vid årsskiftet 2016–2017
  Organisationerna inom förvaltningen genomgår förändringar vid årsskiftet och det blir också ändringar i lagstiftningen som angår medborgarna.
 • Statens högsta förvaltningsorgan
  Finlands statsskick är en konstitutionell republik, vars högsta statsorgan är riksdagen, republikens president och regeringen (statsrådet).
 • Statsförvaltningssystemet
  Såväl regeringen, ministerierna, statens ämbetsverk och inrättningar som statens affärsverksamhet tillhör statsförvaltningen.
 • Ministerierna
  Statsrådets kansli och elva ministerier bildar statsrådet, dvs. regeringen i Finland.
 • Statens lokalförvaltning
  I statens lokalförvaltning är Finland delat i 90 härader där myndigheterna tar hand om både förvaltningsuppgifter och specialuppdrag.
 • Regionalförvaltning
  Regionalförvaltningens myndigheter hjälper ministerierna att sköta sina förpliktelser på regional och lokal nivå.
 • Kommunerna och kommunalförvaltning
  Kommunerna representerar den mest omfattande och viktigaste formen av självstyre i Finland. Kommunerna anordnar i praktiken den lagstadgade basservicen för kommuninvånarna.
 • Den offentliga förvaltningens kundservice och rådgivning
  Den offentliga förvaltningens tjänster kan användas på många sätt beroende på myndighet och kommun.
 • Övrigt självstyre
  Vid sidan av kommunalt självstyre finns det övrigt självstyre: Ålands självstyre, kyrkornas och de kyrkliga samfundens självstyre samt universitetens självstyre.
 • Statens affärsverksamhet
  Statliga företag är statsägd företagsverksamhet. Däremot statens affärsverks ekonomi går inte i stadsbudgeten.
 • Medelbar offentlig förvaltning
  Medelbar offentlig förvaltning kompletterar och understöder myndigheterna i skötseln av välfärdssamhällets uppgifter.
 • Domstolarna
  Enligt den Trias Politica princip är Finlands domstolar oberoende från den övriga förvaltningen. De baserar sina beslut endast på gällande rätt.
 • Behandlingen av EU-ärenden i Finland
  Huvudansvaret för uppföljning och beredning av EU-ärenden ligger hos statsrådet som måste åtnjuta riksdagens förtroende också i behandlingen av EU-ärenden.
 • EU - basfakta och organ
  EU är en union uppbyggd av medlemsstaterna och grundat på gemensamma fördrag och organ.
 • Tjänstemän och organisationer
  Sökning av kontaktinformation för organisationer och tjänstemän inom den offentliga förvaltningen.
 • Grundfakta om Finland
  Information om olika delområden i det finländska samhället och den finländska kulturen samt om Finlands historia.
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.