Förstasidan / Staten och kommunerna / Behandlingen av EU-ärenden i Finland

Behandlingen av EU-ärenden i Finland

Huvudansvaret för uppföljning och beredning av EU-ärenden och framställande av Finlands ställningstaganden ligger hos de behöriga ministerierna.

I enlighet med den parlamentariska principen måste statsrådet åtnjuta riksdagens förtroende också i behandlingen av EU-ärenden. Därför har statsråden en skyldighet såväl att informera riksdagen om beredningen av EU-ärenden som att höra riksdagen i dessa ärenden.

EU-ärenden i statsrådet

EU-ministerutskottet avtalar om Finlands riktlinjer för samtliga officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller. Ordförande för ministerutskottet är statsministern.

Kommittén för EU-ärenden behandlar omfattande EU-ärenden som omfattar flera ministerier. Företrädda i kommittén är alla ministerier, statsrådets kansli, republikens presidents kansli, justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Ålands landskapsstyrelse.

Tjänstemannaberedningen av EU-ärenden sker i sektorspecifika beredningssektioner, som är underställda kommittén för EU-ärenden och specialiserade på var sitt ämnesområde.

Statsrådets avdelning för EU-ärenden svarar för att samordningen av EU-ärenden löper som den skall och fungerar som sekretariat för EU-ministerutskottet samt som ordförande och sekretariat för kommittén för EU-ärenden. EU-sekretariatet övervakar dessutom beredningssektionernas arbete.

EU-ärenden i riksdagen

EU-ärenden behandlas i riksdagen i första hand av stora utskottet. Fackutskotten avger utlåtanden om EU-ärenden till stora utskottet och riksdagens ståndpunkt till respektive ärende framförs i stora utskottet. Ett undantag till regeln utgör ärenden som hänför sig till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. De behandlas och ståndpunkter till dem framförs i utrikesutskottet.

Före Europeiska unionens råd sammanträder till möte redogör statsrådet mötets agenda för stora utskottet samt de ståndpunkter Finlands representanter intar till ärendena som tas upp på mötet. Motsvarande redogörelse ges om hur mötet förlöpt och vilka beslut som fattats.

Riksdagens plenum deltar inte i beredningen av EU-ärenden. EU:s beslut tas upp till behandling i plenum, om riksdagens samtycke till beslutet krävs eller lagstiftningsåtgärder behövs. En stor del av lagstiftningsarbetet i Finland i dag hänför sig till EU-lagstiftningen.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.