Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Hantering av utgifter och inkomster / Konkurs

Konkurs

Vid konkurs används gäldenärens egendom på en gång för betalning av skulderna, om gäldenären är permanent oförmögen att betala sina skulder. Gäldenären kan vara en fysisk person, ett dödsbo, ett företag eller en annan sammanslutning. Både gäldenären eller fordringsägaren kan lämna in konkursansökan. Konkursansökan lämnas in till tingsrätten. Då konkursen påbörjas förlorar gäldenären all rätt till egendom. Tingsrätten utser en konkursboförvaltare som ser till att konkursen verkställs på ett behörigt sätt.

Om konkursboet inte har tillräckliga medel för kostnaderna för förfarandet, eller om borgenärernas andel skulle förbli mycket små, kan tingsrätten förordna att konkursen förfaller. Konkursboets återstående medel överlämnas då till utsökningsmyndigheterna.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.