Förstasidan / De äldre / Mitt psykiska välbefinnande / Psykiska belastningsfaktorer / Hjälp mot depression

Hjälp mot depression

Lindriga depressions- eller stressymptom kan vårdas genom att man väljer rätt livsföring. Det innebär att man har en positiv livsinställning, sörjer för hälsa, sömn och näringsintag, motionerar, satsar på människorelationer, har meningsfulla hobbyer samt vid behov deltar i diskussions- och kamratstödsgrupper. Till exempel motion kan stöda vården av lindriga affektiva störningar och den har en positiv effekt på det psykiska välbefinnandet.

Om depressionssymptomen är allvarliga och stör livet bör man kontakta hälsovårdscentralen. Den behandlande läkaren bedömer depressionstillståndet utifrån symptomen. De anhöriga och vårdarna ska också följa upp eventuella depressionssymptom hos äldre människor som bor hemma och på service- eller vårdhem och ställa frågor samt uppmuntra dem att berätta om sina känslor. Om en närstående är våldsam eller kraftigt nedstämd, förvirrad eller har självmordstankar ska du kontakta läkare omedelbart. I en nödsituation ringer man nödnumret 112.

Depression hos äldre människor kan behandlas med antidepressiva läkemedel som ordineras av läkare samt stöd och hjälp genom samtal. Läkemedelsbehandlingens längd varierar beroende på hur djup depressionen är. I vissa fall kan vård på sjukhus behövas. Behovet av sjukhusvård bedöms av läkare. En äldre människa behöver ha personer som lyssnar omkring sig: anhöriga, släktingar och vänner. En deprimerad person behöver andra människors närhet, kanske också beröring, trygghet och stöd för sin funktionsförmåga i den mån personen orkar – saker som skapar glädje och innehåll i livet. De anhöriga kan vara till stor hjälp med dessa saker.

Du kan hjälpa en sjuk åldring att klara av sådant som hör till vardagen, exempelvis hushållssysslor och ekonomi. Var finkänslig. Försök hjälpa den sjuka åldringen att själv styra sitt liv. Se till att han eller hon tar alla ordinerade läkemedel. Tillsammans med hemkommunens socialverk eller hemvården kan man fundera på vilka stödtjänster som behövs. Läs mera om stödtjänsterna under rubriken Kommunernas service i sektionen Mitt boende. Det är mycket viktigt att de anhöriga tar del i planeringen av vården.

Om du har en närstående åldring som är deprimerad eller psykiskt sjuk ska du också sköta om ditt eget välbefinnande. Det är ett tungt arbete att ta hand om en sjuk människa. Anhöriga löper risk att själva insjukna i depression eller stressåkommor. Bördan kan ytterligare öka för deprimerade åldringar och deras anhöriga om man blir tvungen att vänta på att få psykiatrisk vård eller om det är svårt att få psykoterapeutisk vård. Det borde finnas flera psykologer också vid exempelvis vårdhem och servicehus. Vården består ofta i första hand av läkemedelsbehandling. Det kan vara svårt att skilja på psykiska sjukdomar och demenssjukdomar eller behandla dem samtidigt.

Genom väntjänsterna vid olika pensionärsorganisationer, klubbar och föreningar kan en äldre människa få hjälp mot sin ensamhet. En frivillig vän kan ge uppmuntran och ta åldringen med ut bland andra människor. På många orter finns kamratstöd för både personer som lider av depression och deras anhöriga. Se på organisationer och frivillig hjälp på sidan Privat service och frivillig hjälp i tjänsten De äldre.

Exempelvis Föreningen för Mental Hälsa i Finland har kamratstödsverksamhet på ett par orter och en landsomfattande kristelefon.

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 14.09.2011
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret