Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Sanasto

Sanasto

Tutustu Suomi.fin Ikääntyvän palveluoppaassa käytettyihin käsitteisiin.

Asiakasmaksulaki – Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja -asetuksessa. Laki määrää kuntapalveluille enimmäismaksut, joiden yli kunta tai kuntayhtymä ei saa laskuttaa asiakasta. Laissa on määritelty enimmäismaksut muun muassa kotihoidon maksuille, omaishoidon tuen maksuille, hammashoitomaksuille, asumispalveluille ja laitoshoidolle.

Hoitotestamentti – Hoitotestamentti on vapaamuotoinen asiakirja, jossa henkilö kertoo hoitoaan koskevasta tahdostaan esimerkiksi vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden kohdatessa. Hoitotestamentissa määritellään tilanteet, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista. Hoitotestamentin allekirjoittavat hoitotestamentin tekijän lisäksi kaksi samanaikaisesti läsnä olevaa todistajaa.

Holhoustoimi – Holhoustoimi kuuluu maistraatille, joka toimii holhousviranomaisena. Yleistä edunvalvontaa  voidaan järjestää ihmiselle, joka ei kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan esimerkiksi vanhuuden tai sairauden takia. Paikallisena holhousviranomaisena toimii valtion oikeusaputoimisto.

Kansaneläkkeensaajan kortti – Kela lähettää kortin kaikille alle 65-vuotiaille Suomessa asuville eläkkeensaajille, jotka eivät saa työeläkettä. Kortin ja henkilötodistuksen kanssa saa oikeuden eläkeläisalennuksiin. Kuntoutustuella oleva ei saa korttia. Vajaata kansaneläkettä saava henkilö voi saada kortin, jos hän ei saa työeläkettä Suomesta.

Kolmas ikä – Vanhenemiseen liittyvästä tutkimuksesta on levinnyt käsite "kolmas ikä", joka tarkoittaa työiän ja varsinaisen vanhuuden välissä olevaa ikävaihetta. Kolmas ikä on eläkeiän alkupäätä, jota yleensä kuvataan myönteisessä mielessä. Sitä kuvaillaan henkilökohtaisen hyvinvoinnin, työ- tai lastenhoitovelvollisuuksista vapautumisen ja henkilökohtaisen vapauden ikäkautena.

Kolmas sektori – Kolmannen sektorin toimijoita ovat muun muassa yhdistykset, järjestöt, osuuskunnat ja säätiöt. Ensimmäisellä sektorilla tarkoitetaan yksityistä yritystaloutta ja toisella sektorilla julkista taloutta. Kolmas sektori tekee usein vapaaehtoistyönä yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi kansalaiskasvatusta tai vanhuspalveluita. Kolmannen sektorin toiminta on luonteeltaan voittoa tavoittelematonta. Kolmas sektori on tullut yhä tärkemämmäksi hyvinvointipalveluiden tarjoajaksi.

Kotikäynti –  Kunnat järjestävät niin sanottuja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä erityisesti säännöllisten palvelujen ulkopuolella oleville 70–85-vuotiaille ihmisille tai tiettyyn riskiryhmään kuuluville. Käynnin tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä. Siinä kartoitetaan toimintakykyä, asuinympäristön riskejä, annetaan ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja kerrotaan kunnan tarjoamista palveluista.

Kotimiespalvelu - Kotimiespalvelu on yhdistysten kotiin tarjoamaa vapaaehtoistyötä tai kotipalveluyritysten maksullista palvelua. Kotimies tulee hoitamaan kotiin hoidettavaa ja antaa omaishoitajalle mahdollisuuden pitää lyhyitä vapaita. Kotimies voi myös tehdä kevyitä kotitöitä. Palvelun saatavuus vaihtelee kunnittain.

Kuntoutustuki – Kuntoutustuki on määräaikaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustukea voit saada kuntoutuksen aikana tai silloin kun kuntoutumismahdollisuuksiasi selvitetään. Kuntoutustuki on yhtä suuri kuin normaali työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuen saamikseksi tarvitaan hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustuelle ei ole määritetty enimmäispituutta, mutta jos toistuva hoito ei palauta työkykyä, työkyvyttömyyspäätös pyritään tekemään kohtuuajassa.

Maksukatto, lääkekatto – kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on vuosittainen maksukatto. Katon ylityttyä asiakas saa avohoidon palvelut maksutta. Lääkekustannuksilla on erillinen kattonsa, jonka ylityttyä asiakas maksaa pienen omavastuun lääkettä kohti. Tiettyjä terveyspalveluita, kuten hammashoitoa ja yksityisiä tutkimuksia, ei liitetä maksukattoon.

MMSE – (Mini-Mental State Examination) MMSE on muistia ja toimintakykyä mittaava asteikko, jota usein käytetään arvioitaessa henkisen toimintakyvyn heikentymistä tai dementoitumista. MMSE sisältää useita lyhyitä kognition (eli esimerkiksi muistiin, ajatteluun ja oppimiseen liittyviä taitoja) osa-alueita arvioivia tehtäviä.

Ostopalvelu – Ostopalvelu voi olla lähes mikä tahansa kunnan tarjoama palvelu. Ostopalvelu tarkoittaa sitä, että jokin palvelu ostetaan oman organisaation (eli kunnan) ulkopuoliselta tuottajalta. Niitä voivat olla esimerkiksi yritykset tai yhdistykset. Ostopalveluina ei saa olla viranomaistoimintoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttämistä, vaikkapa rakennusvalvontaa. Asiakasmaksulain mukaan ostopalvelun pitää maksaa asiakkaalle vain saman verran kuin kunnan oma toiminta.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma – kotiin annettavasta palvelusta kotihoidon vastuuhenkilö laatii yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelman. Se sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa ja samalla tarkastetaan maksu.

Palveluohjaaja, palveluohjaus – Palveluohjauksesta on määrä tulla valtakunnallinen, kaikille kuntalaisille tarjottava tapa auttaa kuntalaisia löytämään henkilökohtaisia, jokaisen kuntalaisen elämäntilanteessa tarvittavia ja sopivia palveluita. Palveluohjaajana toimii sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun sosiaaliturvan vastuuhenkilö, joka osaa auttaa monien hallinnonalojen kysymyksissä – esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ja asumisasioissa.

Pesänjakaja – Pesänjakaja on puolueeton henkilö, usein asianajaja tai muu lakimies, joka tekee kuolinpesän jaon selvitettyään omaisuuden arvon ja kuultuaan osapuolten omaisuutta koskevat vaatimukset.  Pesänjakaja kutsuu koolle osapuolet ja laatii kokouksista pöytäkirjat. Pesänjakaja pyrkii saamaan aikaan sovinnon osapuolten välille. Ellei se onnistu, hän laatii osituskirjan, jossa otetaan kantaa osapuolten vaatimuksiin ja annetaan niistä ratkaisut.

Perintökaari – Perintökaari on laki, joka määrää sukulaisten oikeuden perintöön siten, että perinnönjättäjän sukulaiset on jaettu neljään perillisryhmään. Mitä kaukaisempi perillisryhmä, sitä suurempi perintövero. Samassa perillisryhmässä olevat perilliset saavat yhtä suuren osan perinnöstä, jollei testamentissa määrä toisin. Lähimmät perilliset ovat kuolleen rintaperillisiä, kaukaisimpia tädit ja sedät. Serkuilla ei ole enää perintöoikeutta.

Potilasasiamies - Jos koet tulleesi väärinkohdelluksi terveydenhuollon palveluissa, voit selvittää tilannetta maksuttoman potilasasiamiehen kanssa. Hän voi auttaa esimerkiksi muistutusten tai potilasvahingonkorvauksen tekemisessä. Yhteystiedot saa esimerkiksi kunnan puhelinvaihteesta.

RAI – (Resident Assesment Instrument) on vanhustenhoidon arviointi- ja seurantajärjestelmä. Mittarissa on satoja kysymyksiä, joiden pohjalta voidaan tehdä kotihoidon tai laitoshoidon hoito- ja palvelusuunnitelmia ja mitata hoidon kustannuksia ja laatua. Mittariston on kehittänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Se on käytössä useissa kunnissa.

RAVA – on monissa kunnissa käytetty Kuntaliiton omistama mittari, jota voidaan käyttää ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arvioinnissa. Toimintakykyä arvioidaan seuraavien toimintojen avulla: näkö, kuulo, puhe, liikkuminen, rakon toiminta, suolen toiminta, syöminen, lääkitys, pukeutuminen, peseytyminen, muisti ja psyyke. Mittarin avulla asiakkaalle lasketaan RAVA -indeksi. Sitä käytetään osana päätettäessä, millaisia kotihoitopalveluita ikääntynyt tarvitsee tai millaiseen kodin ulkopuoliseen hoitopaikkaan hänen pitäisi kuntonsa perusteella päästä.

Roskaposti - tarkoittaa sähköpostissa lähetettyä ei-toivottua massapostia suurelle joukolle ihmisiä. Viestissä on tyypillisesti tuntematon lähettäjä ja englanninkielinen mainosteksti otsikkona. Roskapostin mukana leviää usein viruksia, haittaohjelmia ja huijauskirjeitä, ja siksi viesti kannattaa poistaa heti avaamatta sitä.
 
Saattohoito – Saattohoito on vakavasti sairaan potilaan viimeisten elinviikkojen hoitoa, jossa keskitytään potilaan oireita lieventävään hoitoon. Tavoitteena olisi hoitaa potilasta niin, että jäljellä olevan elämän laatu olisi mahdollisimman hyvää. Saattohoidossa vältetään turhia tutkimuksia ja toimenpiteitä. Saattohoitoa annetaan kotona, terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastolla tai saattohoitokodeissa. Kotona järjestettävässä saattohoidossa läheiset huolehtivat potilaan perustarpeista, ja lääketieteellisestä hoidosta vastaa kunnallinen tai yksityinen kotisairaanhoito.

SAS – on vanhustenpalvelujen sijoitustyöryhmä (SAS=selvittää-arvioida-sijoittaa). Sen tehtävänä on suunnitella palvelu- tai laitosasumista tarvitsevan ikääntyvän ihmisen sijoittaminen oikeanlaiseen hoitopaikkaan. SAS-ryhmä selvittää toimintakykyä (kuten terveyttä, muistia ja sosiaalista tilannetta) tarkistaa yleensä myös kotikäynnillä (tai sairaalan osastolla) että kotona asuminen ei ole enää mahdollista.SAS-työryhmä käsittelee hakemukset ja esittää uusia asukkaita vapautuviin asuntoihin.

Sosiaaliasiamies – Jos koet tulleesi väärinkohdelluksi sosiaalihuollon palveluissa, voit selvittää tilannetta maksuttoman sosiaaliasiamiehen kanssa. Hän voi auttaa esimerkiksi muistutusten tekemisessä ja avustamalla muutoksenhaussa. Yhteystiedot saa esimerkiksi kunnan puhelinvaihteesta.

Sote-uudistus – Uudistuksen tarkoituksena on luoda uudenlainen palvelurakenne julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Palvelut on tarkoitus toteuttaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Nykyään kunnat tai kuntayhtymät järjestävät ja tuottavat sote-palvelut. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät ns. itsehallintoalueiden vastattaviksi todennäköisesti vuoden 2019 alussa.

Sähköinen henkilökortti – Sähköinen henkilökortti eli HST-kortti (henkilön sähköinen tunnistaminen) on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä sähköinen henkilöllisyystodistus. Sähköistä henkilökorttia voi hakea poliisilaitoksilta. Kortti on voimassa viisi vuotta. HST-kortin ja siihen kuuluvan pin-koodin avulla voi tunnistautua verkkopalveluissa ja käyttää niitä.

Tehostettu kotihoito – on monien kuntien käyttöön yleistynyt termi, joka tarkoittaa kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa (tehostettu kotisairaanhoito). Se on vaihtoehto sairaalan vuodeosastohoidolle, ja sitä voidaan tarjota esimerkiksi sairaalasta kotiutettaville leikkauspotilaille. Tehostettua kotihoitoa voi myös olla muu kotihoitoon kuuluva hoiva ja huolenpito ikäihmisille, jotka esimerkiksi odottavat paikkaa hoitokotiin tai eivät tarvitse laitoshoitoa. Tehostettu kotihoito on yleensä määräaikaista.

Vanhusneuvosto – on kaupungin ja kuntien sekä niiden alueella toimivien vanhusjärjestöjen pysyvä, lakisääteinen yhteistyöelin. Se muuttui lakisääteiseksi, kun ns. vanhuspalvelulaki astuu voimaan. Vanhusneuvosto toimii kunnan- tai kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vanhusneuvosto on otettava mukaan kaikkeen sellaiseen päätöksentekoon, joka vaikuttaa ikääntyneen väestön elinoloihin ja palveluihin.

Verkkopankkitunnukset – Sähköinen asiointi vaatii usein käyttäjän tunnistamisen. Omasta pankista voi hankkia verkkopankkitunnukset, joilla voi käyttää pankin palveluita, esimerkiksi maksaa laskuja. Tunnuksilla voi lisäksi kirjautua moniin julkishallinnon palveluihin, esimerkiksi Verohallinnon sivuilla tilatakseen uuden verokortin.

Veteraaniasiamies –  Veteraaniasiamiehen tehtävänä on huolehtia sotaveteraanien lakisääteisten ja muiden etuuksien sekä erilaisten hoiva-, tuki-, asumispalveluiden toteuttamisesta. Hän toimii yhdyshenkilönä veteraanijärjestöjen ja yhteisöjen kanssa ja viranomaisten sekä palvelutuottajien kesken.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.